Author
އެޑްމިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ޢީދު ދުވަހުގެ ބައެއް އަދަބުތައް

ރަމަޟާންމަހުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ﷲ ` އަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައި ފިޠުރު ޢީދުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަކައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ޢީދުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް ގިނަބަޔަކަށް ...

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން

¢يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ£ [އޭ އީމާންވި މީހުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ...

އެމެރިކާ އަކީ އަދިވެސް ބޮޑު ބާރެއްތަ؟

އެމެރިކާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމު ކަމަށް އެގައުމުން އައީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެގައުމަށް އަޅުވެތިވެފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ ގައުމުތަކުން ވެސް ދެކެމުން އައީ އެގޮތަށެވެ. އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމަކަށް އެމީހުންގެ ...

މުސްލިމުން، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ވުރެ މަތިވެރިވުން

”ދީނާއި ޝަރީޢަތުގެ ގޮތުން ނަބިއްޔާ (صلى الله عليه وسلم) ގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދީ އަދި ހެކިތަކާއި މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަންތައްތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިން މީހުން، މޫސާ (عليه ...

ދަގަނޑު ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުންވާ ރިސާލަތެއް – ޖިހާދަށް ބޭނުންވަނީ އިތުބާރުހުރި ތެދުވެރި މީހުންނެވެ.

މި ރިސާލަތަކީ ފަސޭހަވެގެންނުވާ އަދި އިޚްތިޔާރުކުރެވިގެންވާ ވަކި ބަޔަކަށް މެނުވީ ނުއުފުއްލޭނެ، ‘ދަޢުވަތާއި ޖިހާދުގެ’ ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުއްލުމަށް ހިތުގެ ޝުޢޫރުތައް ދިރުވައި އަދި ރޫޙު އާލާކޮށްދެނިވި ރިސާލަތެކެވެ. ޙަމްދު ހުރީ ...

ފިރިހެނުންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އިބްން އަލްޖައުޒީ (رحمه الله) ވިދާޅުވިއެވެ. . “އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން މަތިން ހަނދާން ނެތިކޮށްލާ، އަބުރު ދޫކޮށްލާ އަދި ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމަށް ނުކުޅެދުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ...