Author
ޙައްޤު ނިއުސް ޓީމް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚަބަރުތައް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހަމަލާއެއްހައި ޢިރާޤުގެ ފެޑެރަލް ފުލުހުންގެ 15 މީހަކު މަރާލައި  9 އަކަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެއެވެ. މިއީ އިސްހާޤީ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ރާފިޟާއިންގެ ފެޑެރަލް ޕޮލިހުންގެ ހަމަލާއަށް ދެވުނު ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޙަބަރުތައް

 26 މުޙައްރަމު 1439 ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ މުޖާހިދުންނާއި ތާލިބާންގެ މުރުތައްދުންނާއި ނަންގަހާރު އަވަށުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި ތާލިބާނުންގެ 4 މުރުތައްދުން މަރާލައި 15 މުރުތައްދުން ޒަހަމުކޮށްލާފައިވެއެވެ. ވިލާޔަތުލް ބަރަކާއި ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރާއި ...

ކޮމާންޑާރ ޝައިޚް ޢުމަރު އަލް ޝީޝާނީ (رحمه الله ) ގެ ވަޞިއްޔަތް

މިއީ އަހަރެންގެ ވަޞިއްޔަތެވެ. ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް މިއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަހަރެން އެދެމެވެ. ފުރަތަމައަށް: އަހަރެންގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށް އަހަރެން ބުނަމެވެ. ﷲ ގަންދީ އަހަރެން އަހަމެވެ. އޭ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚަބަރުތައް

އަޢުމާޤް އެޖެންސީއިން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ދޭރްޒޯރުގެ އުތުރުން އޮންނަ ޙުސައިނިއްޔާގެ ސަރަޙައްދުގައި ނުޞައިރީންގެ 4 ސިފައިން ސްނައިޕަރުންގެ ޙަމަލާގައި މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި އައްސޫރު އަވަށުގެ ހުޅަނގުދެކުނުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުގެ މުޖާހިދުން ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކާފަރުން ޙާއްޞަ ކޮށް އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ޑުރޯން ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް ދޭ ...

ޚަބަރު 24 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ސައިނާއީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ މިޞްރުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އުޅަނދަކަށް ޙަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. – ...