Author
އަބޫ އުސާމާ

އަންހެނަކަށް އެކަކަށް ވުރެގިނަ މީހުނާ ކައިވެނި ނުކުރެވެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އިމާމް އަބޫ ހަނީފާ އަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އެނަންފުޅު (އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްލު ނަންފުޅަކީ ނުޢްމާން ބިން ޘާބިތް ބިން ޒޫތާ ބިން މާހްއެވެ.) ލިބިވަޑައިގަތް ގޮތާއިމެދު އައިސްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި އަންހެނަކަށް އެކަކަށް ވުރެގިނަ ...

“އަދި ކަލޭމެން އަހަރުމެން ބިރުގަންނަވާ އެބައެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވުމަށް ތިގޮވާލާ ބަޔަކީ މިއީ ހެއްޔެވެ؟”

އަހަރެންނަކީ ޝާމްގެ އަންހެން ދަރިޔަކީމެވެ. އަހަރެން ބިރެއް ނުގަންނާނަމެވެ. އަހަރެން މިއުޅެނީ ޔަރްމޫކް ކޭމްޕުގައި ކަންތައް ހިނގިގޮތް ކިޔާދޭށެވެ. ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެހެނީ ފިރިހެނުން މިއަދު ވަނީ ފިނޑިވެ ...

ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން

މިކަމަށް މިވެރިން ކިޔާ އުޅެނީ ‘މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން’ މިފަދައިންނެވެ. އެހެނަސް އެއަށް ވުރެ މިކަމަށް ކިޔުން މާ އައުލާކަން ބޮޑު ނަމަކީ ‘ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން’، މިފަދައިންނެވެ. ސަބަބުތައް ގިނައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީއާމެދު ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ދޮގުޚަބަރު ފެތުރުން

ސީރިޔާ އަދި ތުރުކީ އިންވާގޮތަށް އޮތް ބޯޑަރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ކުބާނީ ނުވަތަ ޢައިނުލް ޢަރަބް (އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް އެރަށް އައުމަށްފަހުގެ ނަމުންނަމަ ޢައިނުލް އިސްލާމް) އިސްލާމީ ...