Author
އަބޫ އުސާމާ

އޭގެ ގޮފިތައް އުޑާ ހަމައަށް ފޯރައެވެ…

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހް… ތިބާ އެންމެ ފުރިހަމަ އީމާންކަމާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތުގައި ވާ ޙާލު މި މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރަމެވެ. ”….ދުނިޔެމަތީގައި އިބްން ތައިމިއްޔާ ...

[އަހައްނަކަށް ނުވާނެ، އެއީ ވާނެކަމެއް ނޫނެވެ.]

މަތީގައި ލިޔެވުނު ބަސްތަކަކީ، އާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރެމެންނަށް އިވެމުންދާ އަޑު ތަކެކެވެ. އަދި މިއީ އުންމަތް ތަޙައްމަލު ކުރަމުން މިދާ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަމުގެ އަޞްލު މައިގަނޑު ސަބަބު ވެސް މެއެވެ. މިބަސްތައް ...