Author
އަބޫ ޖައްރާޙް

އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ބުރަ އަޅުކަން

އަހަރެން މިދީނަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އަދި މިދީނުގެ ނިޝާން ތަކާއި އަޅުކަމުގައިވީ ގިނަ ތަޖުރިބާ ތަކުން އަހަރެންނަށް އެނގުނު ގޮތުގައި އަޅާގެ މައްޗަށް އެންމެ ބުރަވެގެންވާ އަޅުކަމަކީ ޖިހާދު ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ...

އިލާހީ ޤާނޫނާއިމެދު ބިރުވެތިވާށެވެ!

އެންމެހައި ޙަމްދުޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ سبحانه وتعالى އަށެވެ. އެއިލާހުއީ އިންސާނާ ނެތުމުގެ ތެރެއިން ވުޖޫދަށް ގެނުވައި އެއިންސާނާ އުޅެންވީގޮތް އެންގެވި އިލާހެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން ...