Author
އުއްމު ޢަބްދުﷲ

ފާފަތައް ފޮހެވިގެން ދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން

މިމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ވިސްނުމެއް ވެއެވެ: ޢިލްމުވެރިންގެ އެއްބައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ބޮޑެތި ފާފަ ދޫކޮށްލުމަކީ، ވާޖިބު އަޅުކަންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ފާފަތައް ފޮހެވިގެން ދިއުމުގެ ޝަރުތެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ...

އަހަރެމެން ފަދަ ފާފަކުރެވޭ އަޅުތަކުންނަށްވާ ފުރިހަމަ ހަނދުމަކޮށްދިނުމެއް…

ޢަބްދު ﷲ އިބްނު ޢައްބާސް > ވިދާޅުވިއެވެ. [އޭ ފާފަކުރާ މީހާއެވެ!، އެ ފާފައިގެ ނަތީޖާއިން ސަލާމަތްވެގެންވާ ކަން ނުދެކޭށެވެ. ތިބާ ކުރި ފާފައަށް ވުރެ ފާފައާއި ވިދިގެން ނިކުތް ނަތީޖާ ...

ގިނައިން ޞަދަޤާތް ކުރުން

ސަލަފުންގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމަކީ، އެބޭކަލުން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ޞަދަޤާތް ކުރެއްވުމެވެ. އެބޭކަލުންގެ ބޭނުންތަކުގެ މައްޗަށާއި، ރެއާއި ދުވާލު ސިއްރާއި ފާޅުގައެވެ. ކާނާއި މުދާ ހޭދަކުރެވެން ނެތް ބޭކަލަކު ...

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށްޓަކައިވާ ރަނުގެ އަސާސްތައް

ދަރިފުޅުގެ ތަޢުލީމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ، ތަރުބިއްޔަތު އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤް އަށަގެންނެވުން.. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ފައިދާ ކުރަނިވި އުޞޫލެއް ގެންގުޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެކެވެ. އެހެނީ، ...

“އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ވާގިއެދޭށެވެ……” (ސޫރަތުލް ބަޤަރާ 45)

ބަލިކަށި، ކުރު ޢުމުރުގެ އުނި އިންސާނާ އޭނާގެ ނަފްސު އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތާއި ގުޅެންޖެހޭނެ އެވެ. އެހެނީ އިންސާނާއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެ އިންސާނާގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވުމުން، ހަކަތައިގެ ...

އުޚުތާއެވެ! ތިބާގެ އިސް އުފުލާލާށެވެ. އަދި ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިހުންނާށެވެ!

އުޚުތާއެވެ! ތިބާގެ އިސް އުފުލާލާށެވެ. އަދި ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިހުންނާށެވެ! ތިބާއާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔުމަށް އަހަރެން ބިރުގަތެވެ. ޙަޤީޤަތަށް ބުނާނަމަ، ތިބާއަށް އަޅާ ނުލެވި ދޫކޮށްލެވުނީތީ އެކަމާ ލަދުވެތިވަމެވެ. ބިރަށް ބަދަލުވި ލަދުވެތިކަމެވެ. ...