Author
ޢަބްދުލް މަތީން މިކްޔާލް

ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންގެ ބީރައްޓެހިކަމާއި އަދި އެމީހުންނާއިމެދު އޮންނަ ޢަދާވާތްތެރިން

ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އީމާނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ޢަދާވާތްތެރިން ނުކުމެއެވެ. އަދި ހުތުރު ޞިފަތަކުން ޞިފަކޮށް ހަދައެވެ. އެމީހުންގެ އަތުގައި ދައްކާނެ ޙުއްޖަތެއް އަދި ބުރުހާނެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ އަނގަތަކުން ހަދާ ...

ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ކުރި ދަތުރު 2

100 އެތައް މީޓަރު ދުރުން، ގާތްގަނޑަކަށް ކިލޯ މީޓަރެއްހާ ހިސާބުން، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެކްޕޮއިންޓާއި އަރާ ހަމަވެއްޖެއެވެ. ފާލަން މަތީގައި ތަޥްޙީދުގެ ކަޅުދިދަ ހުއްޓެވެ. ޢަމަލީ ގޮތެއްގައި، އިސްލާމީ ...

ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ކުރި ދަތުރު 1

ﷲގެ ރަޙްމަތުން މާގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވަނީސް، ޙުސައިންގެ އުއްމީދު ފުރިހަމަވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު މިއަދު އެންމެން ދެކެން ފަށައިފިއެވެ. ޢިރާޤު އެމެރިކާގެ އަތްދަށުން ބީވެގެންގޮސް، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަންމަރުތައް އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ...

އަބޫ ޣުރައިބު ޖަލުގެ ޞަފްޙާތަކުން ޞަފްޙާއެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ރުޖޫޢަވުމުން، ހުޅަނގުގެ ކާފަރުންނާއި، މެދުއިރުމައްޗާއި އަދި އެނޫނަސް ނަމުން މުސްލިމު ސަރުކާރުތަކުގެ ލޭބަލް ޖަހައިގެން ތިބި ޠާޣޫތީ ދަޥްލަތްތަކުން، ޚިލާފަތުގެ ލޯބި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާވެ އެކަމަށް އެދިދާނެކަމުގެ ...

ޗާލީ ހެބްޑޯގެ 12 ދުޝްމަނުން ޤަތުލުކޮށް، ﷲއާއި ރަސޫލާގެ ޙައްޤުގައި ފިދާވި ހިއްވަރުގަދަ އަޚުންގެ މެސެޖު

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނަޒަރަކުން މުސްލިމުންނާއިިމެދު ދެކޭ ބަޔަކަށް މިލިބުނު އުފާވެރި ޚަބަރެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ! ﷲ އާއި ރަސޫލާ ؛ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނުކުރަހަމުން ދިޔަ ޗާލީ ހެބްޑޯގެ ކާޓޫނު މަޖައްލާގެ 12 ...

ޤައުމީ ރޫޙު

އެންމެހާ ޙަމްދު ޘަނާއާއި ތަޢުރީފު ޙައްޤުވެގެންވަނީ މުޅި ކާއިނާތާއި އޭގައިވާ އެންމެހާ ތަކެތި ޚަލްޤުކުރައްވަވާ، އުޅެންވީ ނޫޅެންވީ ގޮތުގެ ދުސްތޫރު ބާވާލެއްވެވި ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވެވުން އެދި ...

الولاء و البراء (ގުޅުންބަދަހިކުރުމާއި ބަރީއަވުމުގެ) ތެރެއިން – ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ لا إله إلا الله އަކީ ހަމައެކަނި ދުލުންބުނެލާ ބަހެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހުންނަށްދޭ ރައްދު

العلامة ابن القيم (\) ވިދާޅުވިއެވެ: ”ތައުޙީދަކީ ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ޚާލިޤެއް ނުވާކަމަށާއި، އަދި ﷲ އީ އެންމެހާ ތަކެއްޗެއްގެ ވެރިރައްބު އަދި ވެރިރަސްކަލާނގެކަމަށް، އަޅާ އިޤުރާރުވާ އިޤުރާރުވުން އެކަންޏެއް ...