Author
އަބޫ އުސާމާ

ވިކަރ (އެންމެ ރައްކާތެރި ޗެޓް އެންޖިން)

ވިކަރ (Wickr) އަކީ [ވައިބަރ]، [ވަޓްސް އެޕް]، [ސްނެޕް ޗެޓް]، [ލައިން] ގޮތަށް ޗެޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ މިހާތަނަށް ހެދިފައިވާ އެންމެ ރައްކާތެރި ޕްރޮގްރާމެވެ. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފޮނުވޭ މެސެޖުތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ...

ޓޯރ ބޭނުންކުރަން އެނގޭތަ؟

ޓޯރ އަކީ ކޮބާ؟ ޓޯރ އަކީ އަޞްލު އެމެރިކާގެ ނޭވީ ޢަސްކަރިއްޔާގެ ބޭނުމަކަށް، ސީދާ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ މުވާޞަލާތުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ކަމަށް ހަދާފައިވާ ސޮޕްޓްވެއަރ އެކެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު އެންމެ އާދައިގެ ...

ތުއްތުކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތު

(ނޯޓް: މިލިޔުމުގައިވާ މިރައުޔަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވެކްސިން ދިނުމައި ގުޅޭ ގޮތުން ދެކޭ ރަސްމީ ރައުޔެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގައިވާ އެކިބިންތަކުގައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިންދިނުމުގެ އެތަކެއް ކެމްޕޭނެއް ހިންގާފައިވާކަން މިތަނުގައި ...