ޞިއްޙަތު

ގާތުން ބުއްދޭ ކުދިންނަށް އިންފެކްޝަންތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު މާ ކުޑަ

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން ހަ މަސްދުވަސް ވަންދެން (އެހެން އެއްޗެއް ނުދީ) ގާތުން ކިރު ދިނުމުން އެކުދިންނަށް ޖެހޭ ތަފާތު އިންފެކްޝަންތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާ ތަކުން ދައްކާފައިވެއެވެ. ހާހެއްހާ ...

ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރަތް ހަނޑޫ ބޭނުންކުރުން

ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުދު ހަނޑުލުގެ ބަދަލުގައި މުށިކުލައިގައި ހުންނަ، ދިވެހިން ބުނާގޮތުންނަމަ ރަތް ހަނޑޫ (Brown Rice) ބޭނުން ކުރުމުން ހަކުރު ބަލީގެ ދެވަނަ ވައްތަރުން (ޓައިޕް ޓޫ ޑައިބެޓީސް) ޖެހުމުން ...

ޒައިތޫންޏާއި ޒައިތޫނި ތެޔޮ

ޒައިތޫނިއަކީ ބަރަކާތްތެރި ގަހެއްގައި އަޅާ އެއްޗެކެވެ. ﷲ މިކަން ޤުރުއާންގައި ހަތްފަހަރު ބަޔާން ކުރައްވަވާފައިއެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ”وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ “ [ތީން އާއި ޒައިތޫނި ގަންދެއްވަމެވެ.] (ސޫރަތުއްތީން: 1) ...

ތުއްތުކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތު

(ނޯޓް: މިލިޔުމުގައިވާ މިރައުޔަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވެކްސިން ދިނުމައި ގުޅޭ ގޮތުން ދެކޭ ރަސްމީ ރައުޔެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގައިވާ އެކިބިންތަކުގައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިންދިނުމުގެ އެތަކެއް ކެމްޕޭނެއް ހިންގާފައިވާކަން މިތަނުގައި ...