ޚަބަރު

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

[އެކަހެރި ހިޔަޅު] ގެ ޙަމަލާތައް ޞަލީބީން ތިބި ކޮންމެތާކަށް ރައްދުވަނީ

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު، ޞަފަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު، ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ބިމާ ހަމަކޮށްލެވުނު ސަރަޙައްދުގެ ކައިރީގައި ނިއުޔޯކްގެ މަގެއްގެ މަތީގައި، އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިޔާ 29 ...

ޝާމްގައިވާ އަލްޤާޢިދާގެ އަޢުވާނުން – ދެވަނަބައި

ފާއިތުވެގެން ދިޔަ މަސްތަކުގައި ތަފާތު އައު ޞަޙަވާތުގެ ބައިގަނޑުތައް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ބައިގަނޑުތަކަކީ ޖަބްހަތުއްޖޫލާނީއަށް އެހީތެރިވާބަޔަކަށް ވީއިރު އަނެއް ބައިގަނޑުތަކަކީ ޖަބްހަތުއްޖޫލާނީވެސް ހިމެނިގެންދާ ބައިގަނޑުތަކެކެވެ. މީގެކުރިން ޖަބްހަތުއްޖޫލާނީ އިން ...

[އަލްމުރާބިޠޫން]، ޙައްޤު މީޑިއާގެ އޮފިޝަލް ޗެނަލެއް ގޮތުގައި އިޢުލާންކުރުން – ޚާއްޞަ ބަޔާން

ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ކަނޑިކޮޅަކާއިގެން ޤިޔާމަތް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އެއިލާހު ފޮނުއްވެވި މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ އަށެވެ. ޙައްޤުމީޑިއާ ތައުޙީދާއި ޖިހާދުގެ ...

ސަލޫލީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އިސްލާމްދީން ގަޔަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލަނީ

ރަސޫލުﷲ ؛ ގެ އަރިހުން އިސްލާމްދީން އައިސްފައިވަނީ ޙާދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ކަމުގައިވެފައި، އެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ކޮށާމަށައިގެން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޢޫދީ އާލްސަލޫލީ ވެރިކަމުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ...

ރައްޤާ ފުނޑިއްޖެ! ޚިލާފަތެއް ނުފުނޑޭ!

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިރަށް ރައްޤާ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިޔަ ޚަބަރަކީ ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދިޔަ، އަދި ޚިލާފަތުގެ ދަންމަރު ނިވާލެވުނީކަމުގައި ހީކޮށް އުފާވެރިވާންވީ ޚަބަރެއްކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚަބަރުތައް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހަމަލާއެއްހައި ޢިރާޤުގެ ފެޑެރަލް ފުލުހުންގެ 15 މީހަކު މަރާލައި  9 އަކަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެއެވެ. މިއީ އިސްހާޤީ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ރާފިޟާއިންގެ ފެޑެރަލް ޕޮލިހުންގެ ހަމަލާއަށް ދެވުނު ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޙަބަރުތައް

 26 މުޙައްރަމު 1439 ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ މުޖާހިދުންނާއި ތާލިބާންގެ މުރުތައްދުންނާއި ނަންގަހާރު އަވަށުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި ތާލިބާނުންގެ 4 މުރުތައްދުން މަރާލައި 15 މުރުތައްދުން ޒަހަމުކޮށްލާފައިވެއެވެ. ވިލާޔަތުލް ބަރަކާއި ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރާއި ...