ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދައި ޒީނަތްތެރިކުރުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގެ މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޚިލާފަތުގެ މުނިސިޕަލްޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގައި ކުރެވެމުން އަންނަ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގުތައް ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، ހިނގާއި ...

ފޮޓޯ އަލްބަމް: ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ބިމުގެ ދިރުން

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، އެވިލާޔަތުގެ ބިމުގެ ދިރުން ދައްކައިލައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ނަޢަމްސޫތްޕާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބަކަރިއާއި، ގެރި، އަދި ޖަމަލުގެ އިތުރުން ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރު ކޮށްފިއެވެ. މި ތިން މީހުން ތަޢުޒީރުކުރީ ޢާންމުން އެއްކުރުމަށްފަހު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އަދި ތަޢުޒީރުކުރުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ...

ވިލާޔަތު ޙިމްސްގެ އައްސުޚްނާ އަވަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ފަތަޙަކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ދަނީ ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޢިރާޤް އަދި ސޫރިޔާގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ވިލާޔަތު ޙިމްސްގައި ހިމެނޭ ރަށެއްކަމުގައިވާ އައްސުޚްނާ އިސްލާމީ ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މަސްލަމާގެ މައި ފެން ޕަންޕުކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި ރޯވުމުން މަރާމާތުކޮށްފި

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ މަސްލަމާގެ މައިގަނޑު ފެން ޕަންޕުކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި ރޯވުމާއި ގުޅިގެން، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އެ ސްޓޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްފައެވެ. ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މީޑިއާއިން ...

ތާދިފް އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި، ކަންކަން ދީނީގޮތުން ހަނދުމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ތާދިފް އަވަށުގައި ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކޭމްޕުގެ މަންޒަރުތަކެއް ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މީޑިއާއިން ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. ...

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކު މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުން ހިންގި ޢަމަލަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކޮށްފައިނުވާ ފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ނުބައި ފާޙިޝް ޢަމަލެއްކަމަށް ﷲ ވަނީ ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާގައި މި ...

ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤިޞާޞްގެ ޙައްދު ތަންްފީޛުކޮށް ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ 3 އަންހެނަކަށް ޙަމަލާދީ ގަލުން ތެޅިތެޅީނުން ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލުމަށްފަހު މުދާތައް ފޭރިގަނެގަނެގެން ފިލަން ދުވި ބަޔަކު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ޝަރުޢީ ޙައްދު ...

ނުޞަައިރީންނަށް ވާގިވެރިވެ މުރުތައްދުވި މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތަކީ ﷲގެ ރައްބުވަންތަކަމަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވާ، އެއިލާހުގެ އިލާހުވަންތަކަން ޤަބޫލުކޮށް ބިންމަތީގައި ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަޥްލަތެކެވެ. ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ޙަލަބުގެ މަގުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ، ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ ...

ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 72 މުރުތައްދުން މަރާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު، ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި ތިބި ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންގެ އަމާޒުތަކަށް ޙަމަލާ ދީފިއެވެ. އައްސުވައިދާ އަވަށުގެ އުތުރުން އޮންނަ މި ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ...