ޓެކްނޮލޮޖީ

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކާފަރުން ޙާއްޞަ ކޮށް އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ޑުރޯން ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް ދޭ ...

ވިކަރ (އެންމެ ރައްކާތެރި ޗެޓް އެންޖިން)

ވިކަރ (Wickr) އަކީ [ވައިބަރ]، [ވަޓްސް އެޕް]، [ސްނެޕް ޗެޓް]، [ލައިން] ގޮތަށް ޗެޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ މިހާތަނަށް ހެދިފައިވާ އެންމެ ރައްކާތެރި ޕްރޮގްރާމެވެ. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފޮނުވޭ މެސެޖުތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ...

ޓޯރ ބޭނުންކުރަން އެނގޭތަ؟

ޓޯރ އަކީ ކޮބާ؟ ޓޯރ އަކީ އަޞްލު އެމެރިކާގެ ނޭވީ ޢަސްކަރިއްޔާގެ ބޭނުމަކަށް، ސީދާ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ މުވާޞަލާތުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ކަމަށް ހަދާފައިވާ ސޮޕްޓްވެއަރ އެކެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު އެންމެ އާދައިގެ ...

އެމްވީ ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ފޮންޓުގެ ދެވަނަ ވާޝަން ނުކުމެއްޖެ

ޙައްޤު.ގަ އިން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭގޮތަށް، އަދި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިޥާ MV DawlatulIslam (އެމްވީ ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް) ފޮންޓަކީ ޚާއްޞަކޮށް ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރައްވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިއްބައިދިން ...