މަލްޓިމީޑިއާ

ޝަހީދުވި އަބްޠާލުން (ދިވެހި ވީޑިއޯ ނަޝީދު)

ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވާ މުސްލިމުންނަކީ އެބައެއްގެ ފުރާނަތައް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ރިޒްޤު ލިބިގެންވާ ޙާލު ދިރިތިބިބައެއް ކަމާއިމެދަކު، އެއްވެސް މުއުމިނަކު ޝައްކެތް ނުކުރާނެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއިއެކު ފައިތިލަ ޘާބިތުކޮށް ކުރިއަށް ...

ދިވެހި މުޖާހިދުންގެ އިމާމް އަލީ ޖަލީލު \ 1429ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާ

(މިއީ ވަޒީރިސްތާނުގައި، ހިޖްރައިން 1429 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހު އަލީ ޖަލީލު \ ދެއްވާފައިވާ ޚުޠުބާއެކެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ޖިހާދުކުރުމުގެ ބައެއް މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހު، ވަޒިރިސްތާނަށް ޖިހާދުކުރުމަށް ގޮސްތިބި ދިވެހި ...

ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަން އެއް ތަޢާރަފު ކުރައްވައްފިއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަޢުވަތާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ތަކެތި ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން އަންނަ [އަލްމަކްތަބަތުލް ހިމްމަ] އިން ނެރުނު ...

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދެއްވި ޚިޠާބުގެ ޚުލާޞާ

¢انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا£ (ލުއިކަމާއެކުގައްޔާއި، ބުރަކަމާއެކުގައި، ތިޔަބައިމީހުން (ހަނގުރާމައަށް) ނުކުންނާށެވެ!) ގެ ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | ޚިޠާބެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އަލްފުރްޤާން މީޑިއާއިން ނެރުއްވި މި އޯޑިއޯ ޚިޠާބު އަމާޒުކުރައްވާފައިވަނީ ...

[حتى تأتيهم البينة] ގެ ނަމުގައި ނަޞާރާއިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތާއި އިންޒާރުގެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ނެރެފި

ނަޞާރާއިންނަށް އޮޅުން އަރާފައިވާ އެތައް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން [حتى تأتيهم البينة] (އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ބަޔާންވެގެންވާ ހެކި އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން!) ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މީޑިއާއެއް ކަމުގައިވާ ...

ދިވެހި އޯޑިއޯ ތަރުޖަމާ: އަބޫ ބަކްރު > ގެ ޙަޔާތްޕުޅު – އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \

އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \ އަކީ ޔަމަނު ދަރިފަސްކޮޅުގެ، އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯއަށް އުފަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. މުޖާހިދެކެވެ. ކެލިފޯނިއަރގެ މިސްކިތެއްގައި އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވޮޝިންގޓަން ޑީސީ ...

]ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ] – ދިވެހި ނަޝީދު (މަދަޙަ)

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި މަދަޙަ ނަޝީދު [ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ] ނުކުމެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއިއެކު “ޙައްޤު” މީޑިއާއިން ނެރެފައިވާ ވީޑިއޯ މި މަދަހައިގެ ދިގުމިނަކީ 3 ...

ބޮޑު މުސާރަ ލިބުނު ޖާސޫސީ ވަޒީފާގެ ހިތިނިމުން، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ އުންޑައަކުން

މުސްލިންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުސްލިމެއްކަމަށް ނިޞްބަތްވެހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޢަރަތްބެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް މުސައްލަމް، މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާގެ ލަޝްކަރަށް ޖާސޫސްކުރުމަށް ފޮނުވުމުން، ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ޚިލާފަތުގެ ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން 2012 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ކޭންޓްލީ ލައްވާ ނެރުނު 3 ވަނަ ...