އަލްޙިސްބާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރު ކޮށްފިއެވެ. މި ތިން މީހުން ތަޢުޒީރުކުރީ ޢާންމުން އެއްކުރުމަށްފަހު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އަދި ތަޢުޒީރުކުރުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ...

ވިލާޔަތު ނައިނަވާ: މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބުއިންތަކެއް އަތުލައި ނައްތާލައިފި

ކާބޯތަކެއްޗަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަލާކުވާ ޛާތުގެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. އެގޮތުން ތައްޔާރީ ކާނާއާއި ބުއިމަކީވެސް އޭގައި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚެއް ލަފާކޮށްފައި ލިޔެފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގައި މީހުން ކައިބޮއެ ...

ފިލްމު ސީޑީތަކާއި މިއުޒިކް ސީޑީތައް އަދިވެސް ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި އަތުލައި ނައްތާލުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތަކީ، ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުންކަމަށްވާއިރު، ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮތްތަކާއި، ފިލްމު ސީޑީތަކާއި އަދި ލަވަޔާއި މިއުޒިކުގެ ސީޑީތައް ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގައި ...

އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތްތައް ޚިލާފަތުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަލުއިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އެހެނިހެން ކުފުރު ޑިމޮކްރެސީއާއި އެފަދަ ކުނިބުނިތައް ދަށުގައި މުސްލިމުން ނިކަމެތިވެ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަދައަކުން ނޫންކަން މިއަދު މިދަނީ މުޅިދުނިޔެއަށް އެނގި ...

ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ދިއުމަށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތްތެރިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙިސްބާގެ ފަހުލަވާނުން (ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރާ ގޮފީގެ ފަރާތުން) ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް، ނަމާދުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ...

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދި ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރޮނިކް އާލާތްތައް ނައްތާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ ޙިސްބާ ފަހުލަވާނުން، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދިވެސް މީގެ އިތުރުން ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓޮނިކް އާލާތްތައް ގުދަންތަކުން ހޯދައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލި ހުރިހާ ...

ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ބާޒާރުތައް ހުސްވެ އެންމެން ނަމާދަށް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ކުދިބޮޑު އެންމެން މިސްކިތައް ދާ މަންޒަރު ވިލާޔަތުލް ބަރްކާ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހެޔޮކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުން ...