އިޖްތިމާޢީ

ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދައި ޒީނަތްތެރިކުރުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގެ މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޚިލާފަތުގެ މުނިސިޕަލްޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގައި ކުރެވެމުން އަންނަ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގުތައް ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، ހިނގާއި ...

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގައި ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރުން

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރާ ވޯކްޝޮޕެއްގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދިރާސީ އަހަރު ނިމި އިމްތިޙާންތައް ފެށިއްޖެ

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގައި، ތަޢުލީމީ އަހަރުނިމި މަދަރުސާތަކުގައި އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިޙާންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. އެކިއެކި ވިލާޔަތްތަކުގެ ޚަބަރުތައްނެރޭ އޮފީސްތަކުން ވަނީ އެސަރަހައްދުތަކުގެ އެކި މަދަރުސާތަކުގައި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާތަނާއި، ދަރިވަރުން އިމްތިޙާން ހަދަމުންގެންދާ މަންޒަރު ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މަސްލަމާގެ މައި ފެން ޕަންޕުކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި ރޯވުމުން މަރާމާތުކޮށްފި

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ މަސްލަމާގެ މައިގަނޑު ފެން ޕަންޕުކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި ރޯވުމާއި ގުޅިގެން، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އެ ސްޓޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްފައެވެ. ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މީޑިއާއިން ...

ވިލާޔަތު ކިރްކޫކްގެ އަލްޙަވީޖާ އަވަށުގައި ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ވިލާޔަތު ކިރްކޫކްގެ ޙަވީޖާ އަވަށުގެ އާންމުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަހާސިންތާގެ އަމާޒަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ދަޥްލަތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން ...

ވިލާޔަތު ޙިމްސްގެ ބާދިޔާ އަވަށުގެ ޢާންމުންނަށް ޢިލްމީ ދައުރާއެއް ބާއްވައިފި

ތަޥްޙީދު އަދި މުސްލިމަކު ކޮންމެހެން ދަންނަންޖެހޭ ޝަރްޢީ އެހެނިހެން ޢިލްމުތަށް އުނގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި ޢާންމުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވިލާޔަތު ޙިމްސްގެ ބާދިޔާ އަވަށުގައި ދައުލަތުން ޢިލްމީ ދައުރާތަކެއް ބާއްވާފިއެވެ. މިސްކިތްތަކާއި އަވްޤާފާއިބެހޭ އިދާރާއިން ބޭއްވި ...

އަލްޤުޟާތު ޤަބީލާއިން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކޮށްފި

އަލްޤުޟާތު ޤަބީލާގެ ދަޢުވަތަކަށް އިޖާބަދޭ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތެއްކަމުގައިވާ އަލްބަރްކާގެ ޢާއްމު ގުޅުންތަކާއިބެހޭ އިދާރާއިން ޢާއްމެކޮށްފިއެވެ. އެފޮޓޯތަކުން ފެނިގެންދަނީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަލްޤުޟާތު ޤަބީލާގެ ޝައިޚުންނާއި ...

އައްޝަރްޤާޠުގައި ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ޒަކާތް ރައްދުކޮށްދީފި

އައްޝަރްޤާޠުގައި ދިރިއުޅޭ ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް އިސްލަމީ ޚިލާފަތުން ޒަކާތް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އައްޝަރްޤާޠަކީ އަލަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު ވިލާޔަތެއް ކަމުގައިވާ ވިލާޔަތު ދިޖްލާގެ ބައެކެވެ. މީސްތަކުންނަށް ޒަކާތް ބަހާފައިވަނީ ޒަކާތް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ މީހުން ...

ތާދިފް އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި، ކަންކަން ދީނީގޮތުން ހަނދުމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ތާދިފް އަވަށުގައި ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކޭމްޕުގެ މަންޒަރުތަކެއް ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މީޑިއާއިން ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. ...

ޒަކާތާއިބެހޭ އިދާރާ: އަވަށްތަކަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފި

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޒަކާތުގެ ކަންކަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއިން، ސަރަޙައްދުގެ އަވަށްތަކަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ހޮޓާ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ. ފެށިއިރު 600 ގެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އައި ...