ލިޔުންތައް

އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބު ބެއްލެވޭނެ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ.

އިބްނު ޢުމަރު < ވިދާޅުވިއެވެ. [ކަލޭމެން ދީނީ ފަތުވާތައް އަހަރެމެންގެ ގާތުން އަހަމުން ތިދަނީ އަހަރެމެންނަކީ، އަހަރެމެންދޭ ފަތުވާ އާއިމެދު ސުވާލުނުކުރެވޭ ބައެއް ފަދައިންނެވެ.] އަދިވެސް އިބްން ވާސީ ވިދާޅުވިއެވެ. [އެންމެ ...

އަޙްޒާބް ހަނގުރާމައިގެ ޔަހޫދީން

ޢަރަބި ޤަބީލާތަކަށް ނަބިއްޔާ ؛ ބަލިނުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިއްޖެއުމަށް ދާންދެން ރޫމީން އެކަލޭގެފާނާއި ހަނގުރާމަ ކުރާކަށް ނުދެއެވެ. ރޫމީންނަށް އެމީހުންގެ ނިޡާމާއި، އެތައް ގަރުނުތަކެއްވަންދެން އެމީހުންގެ ދުޝްމިނުންގެ ގޮތުގައިތިބި ފާރިސީންގެ ނިޡާމާއި، ...

[އަލްމުރާބިޠޫން]، ޙައްޤު މީޑިއާގެ އޮފިޝަލް ޗެނަލެއް ގޮތުގައި އިޢުލާންކުރުން – ޚާއްޞަ ބަޔާން

ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ކަނޑިކޮޅަކާއިގެން ޤިޔާމަތް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އެއިލާހު ފޮނުއްވެވި މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ އަށެވެ. ޙައްޤުމީޑިއާ ތައުޙީދާއި ޖިހާދުގެ ...

މިއީ ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އަހަރުމެންނަށް ވަޢުދުވި ކަންތައްތަކެވެ!

ޞަލީބީން އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަކޮށް، ހަނގުރާމައިގެ ހުޅުގަނޑު ބޮޑުވެ ގަދަޔަށް އަނދަމުންދާއިރު ފެނިގެންދަނީ، ﷲ` ހައްޤާއި ބާތިލާއި ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ބަދަލެއް ނައިސް ތާރީޚް ތަކުރާރުކުރުވަމުންދާ ...

ކޮމާންޑާރ ޝައިޚް ޢުމަރު އަލް ޝީޝާނީ \ ގެ ވަޞިއްޔަތް

މިއީ އަހަރެންގެ ވަޞިއްޔަތެވެ. ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް މިއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަހަރެން އެދެމެވެ. ފުރަތަމައަށް: އަހަރެންގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށް އަހަރެން ބުނަމެވެ. ﷲ ގަންދީ އަހަރެން އަހަމެވެ. އޭ ...

އަންހެނުން އުފެއްދެވި އިލާހު ކަނޑައެޅުއްވި ޙައްޤުތަކަށް، ނިކަމެތި އިންސާނުން ގޮންޖަހަމުންދާ ހިނދު ބިރެއް ނުގަނޭބާ؟

އާދުވަހެއްގެ އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް ފާޅުވެއްޖެއެވެ. ކައިރީގައިވާ ސޯނާގަޑީގެ އަޑަށް ފުންމައިގެންތެދުވެ އަވަހަށް ފެންވަރާ ރީތިވެ އޮފީހަށް (ނުވަތަ ކޮލެޖަށް) ދިއުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުވެއެވެ. އާދެ މިއީ އާދައިގެމަތިން، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ...

އަސްކަރީ ތަމްރީން ހޯދުމާއި،ތަފާތުވައްތަރުގެ ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް އެއްކުޅައުމުގެ ވާޖިބުކަން.

އޭ އަޚާއެވެ! ދަންނާށެވެ! ޖިހާދަށް ތައްޔާރު ނުވުމަކީ މުނާފިޤު ކަމުގެ ސިފައެކެވެ. ފަހެ ރަސޫލާ ؛ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.: “ޖިހާދުގެ ޙަރަކާތެއްގައި (ނުވަތަ ޣަޒްވާއެއްގައި) ބައި ވެރި ނުވެ އަދި ބައިވެރި ...

ޝެއިޚް އުސާމާގެ އަލްޤާޢިދާއާއި އައިމަން ޒަވާހިރީގެ އަލްޤާޢިދާގެ ތަފާތު

ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހަކުން އަދި ހާދިޘާއަކަށް ފަހު ހާދިޘާއަކުން ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެނގި ފާޅުވެގެންދާ ހަޤީޤަތަކީ، ޝެއިޚް އުސާމާ\ ގެ އަލްޤާޢިދާއާއި، އަދި އުއްމަތުގެ ހިޔާނަތްތެރިޔާ އައިމަން އަލް ޒަވާހިރީގެ އަލްޤާޢިދާގެ ޢަޤީދާއަކީ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކާފަރުން ޙާއްޞަ ކޮށް އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ޑުރޯން ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް ދޭ ...

ވޯޓްގެ ޒަރިޔާއިން ޝަރީޢަތް ގެނައުން އިސްލާމް ކަމުން ބޭރުކޮށްލާ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ވޯޓްގެ ޒަރީޔާއިންޝަރީއަތް ގެނައުން ނުވަތަ ވޯޓުގެ ޒަރީޔާއިން ޝަރީއަތުގެ ޚުކުމްތައް ގެނައުން މިއީ މިއްލަތުން ބޭރުވާ އިސްލާމްކަން ނަފީ ކޮށްލާ ކަމެއްތޯއެވެ؟ އަދި އޭނާ މިހެން ބުނެފި ނަމަ ”   ...