އަލްމުރާބިޠޫން

[އޭ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނޭވެ!]

ވީޑިއޯ އޮންލައިން ކޮށް ބެއްލެވުމަށް ވީޑިއޯގެ ނަން: [އޭ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނޭވެ!] ދިގުމިން: 5 މިނެޓް 31 ސިކުންތު. ޝާއިޢުކުރީ: އަލްމުރާބިޠޫން ބަސް: ޢަރަބި – (ދިވެހި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއެކު) ...

[އަލްމުރާބިޠޫން]، ޙައްޤު މީޑިއާގެ އޮފިޝަލް ޗެނަލެއް ގޮތުގައި އިޢުލާންކުރުން – ޚާއްޞަ ބަޔާން

ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ކަނޑިކޮޅަކާއިގެން ޤިޔާމަތް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އެއިލާހު ފޮނުއްވެވި މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ އަށެވެ. ޙައްޤުމީޑިއާ ތައުޙީދާއި ޖިހާދުގެ ...