الشيخ أبي سفيان تركي بن مبارك البنعلي السلمي

ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފަށް، ދުނިޔަވީގޮތުން ވިޔަސް، ނުވަތަ ޢަސްކަރީގޮތުން ވިޔަސް، ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމަތަކެއްގައި ބަލިވުމަކީ ތަބަޢަވާ މަންހަޖުގައި، ...