ފޮތްތައް

ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި – ފިދާއީ ހަމަލާ

މިފޮތަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާ ނުވަތަ ފިދާއީ ޙަމަލާ، ނުވަތަ ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ޙަމަލާގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމް ބަޔާންކުރައްވާ، ސުޢޫދުގެ ޙުކޫމަތުން ޝަހީދުކޮށްލި މުޖާހިދުންގެ ޝައިޚް އަދި ޢަސްކަރީ އުސްތާޛް ޔޫސުފުލް ޢުޔައިރީ \ ލިޔުއްވާފައިވާ [ހައްވާ އަމިއްލައ[...]

ފޮތް: [!HIGHWAY ROBBERS]

މި އުއްމަތް 73 ފިރުޤާއަށް ބެހި، އެ އެންމެންވެސް ޙައްޤުގައިވާކަމަށް ދަޢުވާކޮށް، ޙައްޤާއި ބާޠިލް މަސްހުނިކޮށް އޭގެ މައްޗަށް އެތައް ދޮގެއް ގެނައި ހިނދު، ޙައްޤު މަގަކީ ކޮބައިކަމާއި ބާޠިލްގެ އަހުލުވެރިންގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުން ކޮންމެހެންވެސް ޖެހެއެވެ. އެއީ ތިބާގެ އުޚްރަވީ[...]

ފޮތް: މުސްލިމުންގެ ދީނާއި ޢިލްމާނީންގެ ދީން ފަރަގުކޮށްދޭ ހަތަރު ޤަވާޢިދު

މިއީ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެއްކަމުގައިވާ ޢިލްމާނިއްޔަތު ނުވަތަ ސެކިޔުލަރިޒަމް ނުވަތަ ލާދީނިއްޔަތުގެ ވަބާ އާއި އިސްލާމްދީނުގެ ފަރަޤުތައް ދެނަގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޤަވާޢިދުތަކެއް ހިމަނުއްވައިގެން އައްޝައިޚް އަލީ އަލް ހުޟައިރު |[...]

ފޮތް: މުޖާހިދުންނަށް ޒަކާތް ދިނުމާ ބެހޭ ފަތުވާ، ޝައިޚް ސުލައިމާން އަލްޢުލްވާން فك الله أسره

މިއީ ޖިހާދުގެ ބިންތަކުގައިވާ މުޖާހިދުންނަށް، ނުވަތަ އެމައިދާންތަކަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުސްލިމުންނަށް ޒަކާތު މުދަލުން ދެވިދާނެތޯ ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް އައްޝައިޚް ސުލައިމާން ބްނު ނާާޞިރު އަލްޢުލްވާން | ދެއްވާފައިވާ ތަފްޞީލީ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ ހަތަރު މަޛްހަބުގައި [...]

ފޮތް: އިސްލާމީ ތާރީޚީ އަބްޠާލުންގެ ތެރެއިން: އިމާމް އަޙްމަދު ބުން ނަޞްރު އަލްޚުޒާޢީ \

އިސްލާމްދީނުގެ އަބްޠާލުންގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ޝަޚްޞެއްކަމުގައިވާ އިމާމް އަޙުމަދު ބުން ނަޞްރު އަލްޚުޒާޢީ \ އާއި ބެހޭގޮތުން، އިބްނު ކަޘީރު \ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހެންނެވެ. [އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޤަޠުލުކުރެވިދާނެ ކަމާއިމެދު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސ[...]

ފޮތް: މުއުމިނުންގެ ހެދުން

އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނީ މުޅި ޙަޔާތުގައި ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙުކުމާއި އެކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އެދީނުގައި ﷲ ` ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ މަތިވެރި ދީނެވެ. އެއީ އެންމެ ބޮޑު ކަންތަކުން ފެށިގެންގޮސް އެންމެ އާދައިގެ ކުޑަ ކަންކަމުގައިވެސް މެއެވެ. އެގޮތުން މިފޮތ[...]

ފޮތް: ފެހި ދޫނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި… ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ

ޢައްޒާމް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ފަރާތުން ނެރުއްވި [In the Hearts of Green Birds] ގެ މި ދިވެހި ތަރުޖަމާއަކީ ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގާ ބައިވެރިވި މުޖާހިދުންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެފައިވާ ބައެއް ހިތްވަރުގަދަ އަޚުންތަކުގެ ޢިބްރަތްތެރި ޙަޔާތްތަކަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލާ އަގުހުރި ފޮތެކެވެ.[...]

ލޮބުވެތި އުޚްތުން – އޭ އުޚްތާ ތިބާއަށެވެ!

ލޮބުވެތި އުޚްތުން - އޭ އުޚްތާ ތިބާއަށެވެ! މި ފޮތަކީ ދަލާއިލް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ފަރާތުން، ލިޔުނު ފަރާތުގެ ނަން ހާމަނުކޮށް ނެރެ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ، ޢަލީ ޖަލީލް \ އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތެކެވެ. އެއީ އައްޝައިޚް އަލްޙާފިޡް ޔޫސުފް ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޔައިރީ \ ލިޔުއްވާފައިވާ (دور النسا[...]

ދާރުލް ޙަރްބެއްގައިވާ ކާފަރުންގެ މުދާ ނިގުޅައިގަތުމުގެ ޙުކުމް

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ހޫނުވެފައިވާ ބަޙުޘްއެކެވެ. މިފަދަ ނާޒުކު ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ދަނެގަންނަންޖެހޭ ޢިލްމަށް ޖާހިލުވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ފިތުނަތަކެއްގެ ހަލަބޮލިކަން ފެތުރިފައިވާ ހިނދެއްގައި، މި ފަތުވާގެ ސަބަބުން މިކަމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުންތަކަށ[...]

ކޮންމެ މުސްލިމަކު ކޮންމެހެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް

މިއީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު، އެކަންކަން އުނގެނި، އެއަށް އީމާންވެ، އަދި އެއިން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާ އެންމެ އެންމެ މުހިއްމު ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ވަރަށް މިހިއްމު ފޮތެކެވެ. ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބްނު ޢަބްދުލް ވައްހާބް \ ބަސްފުޅު[...]