އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން މޫޞަލްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ބޮޑު ސިންގާހާ ޕާރކެއް ހުޅުވައިފި

މޫޞަލްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް
މޫޞަލްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން މޫޞަލްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ބޮޑުސިންގާހާ (ކުޅިވަރު) ޕާރކެއް، ހުޅުވައިފިއެވެ. މިޕާރކަކީ ކުޑަކުދިންނާ، ޒުވާން އުމުރުގެ މީހުންނަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭ ގޮތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޕާރކެކެވެ. ޕާރކުގައިވެސް ދަޥްލަތުގެ މުޖާހިދު ސިފައިން، ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބަވައެވެ. އެއީ އާންމުންނަށް އެތަނުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަކީ އުފާވެރި އަމާން ވަގުތުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ދަނީ އެދަޥްލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް އަދި ޣައިރު މުސްލިމުންނަށްވެސް ބޭނުންވާނޭ އެންމެހާ އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި އެސަރަޙައްދުތައް ޢުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

9 8 7 6 5 4 3

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާވެސް އެމް. އެން. ޑީ. އެފް. ގެދަށުން އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަށައް އަންނާނެ. އިންޝާ ﷲ.