ގަދަފަދަ މަމާލިކުންގެ ލަޝްކަރެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައި ބޮޑުވަނީ

މަމާލިކުންނަކީ ތުރުކުމާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ހަނގުރާމައިގެ ސިންގާތައް
މަމާލިކުންނަކީ ތުރުކުމާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ހަނގުރާމައިގެ ސިންގާތައް

މަމާލިކުންނަކީ ތުރުކުމާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ހަނގުރާމައިގެ ސިންގާތަކެވެ. ޞަލާޙުއްދީން އައްޔޫބީގެ ޒަމާނުއްސުރެ މިއީ އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ އެންމެ އިސް ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ. އަދި ޢައިން ޖާލޫތާއި އެކު ޤުދުސްގެ ހިމާޔަތްތެރިންނެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙަޔާތު މީޑިއާ ސެންޓަރުން ޝާއިޢުކުރި [ހެޔޮކަންތަކަށް ވާދަކުރޭ] މިވީޑިއޯގައިވަނީ ތުރުކުމާނީ ނަޞްލުގެ ކަޒަކް ލަޝްކަރުގެ ސިންގާތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ތަޢްލީމާއި ޢަސްކަރިއްޔާތުތައް ދައްކުވާލައިފައެވެ.

އާރބަން ވޯފެއަރގެ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން ސްނައިޕަރ ޓްރެއިންގ މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދެއެވެ. މީގެ އެންމެ ހިއްގައިމު މަންޒަރަކީ ކުޑަކުދިންގެ މަދަރުސާ އާއި މުޢަސްކަރެވެ. ޢަރަބި ތަޢުލީމު ޚިލާފަތުގެ މަދަރުސާގައި އެކުދިން ދަސްކުރާތަނެވެ. އަދި އެކުދިންނަށް ސުކޫލުބަހުގެ ޚިދުމަތްވެސް ޚިލާފަތުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެއީ ތަޢުލީމާއި އެހެނިހެން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މުޅިން ހިލޭ ދެވޭހިނދުގައެވެ.

އެއަށްފަހު ނަބިއްޔާ ؛ ގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް، އެކުޑަކުޑަކުދިންނަށް ޢަސްކަރީ ތަމްރީނު ދެވޭ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑުގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ އިތުރުން ތަފާތު ޢަސްކަރީ ހުނަރުތަކެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ކުދިންވެސް ބުނަމުންދަނީ ތިމަންމެން ބޮޑިވެގެން ވާން ބޭނުމީ ﷲ ގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރާ މުޖާހިދުން ކަމުގައެވެ.

މިކުދިންނާއި ތުރުކުމާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ފެނުމުން އަހަރެމެންގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ޞަލާހުއްދީންގެ ލަޝްކަރު ޤުދުސް ފަތަޙަކުރި ހަނދުމަތަކެވެ. ޢައިން ޖާލޫތުގެ ކާމިޔާބީއެވެ. ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އިޒްރާޢީލު އިސާހިތަކު މިސިންގާތަކުގެ އަތްތައްމަތީ ފަތަހަ ކުރެވޭނެއެވެ.

news-261115-tatars5 news-261115-tatars4 news-261115-tatars3

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ދައުލަތުލް އިސްލާމުގެ މުޖާހިދުންނަށް މާތްﷲ ކެތްތެރިކަންދެއްވާ އިސްލާމީ އުންމަތް އެކަތިގަނޑަކަށްހައްދަވާށި. އާމީން

  2. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާ އަކީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ފުޅާވެ، ފެތުރުން.