އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއިމެދު ކާފަރުން ހައިރާންކަމުގައި

ތެޔޮކާރުޚާނާއެއް - ފައިލްފޮޓޯ
ތެޔޮކާރުޚާނާއެއް – ފައިލްފޮޓޯ

ޢިރާޤްއާއި ސޫރިޔާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތަކީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި [ޓެރަރިސްޓު] ބައިގަނޑުކަމަށާއި، 2 ބިލިއަނެއްހާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޖިހާދީ ވިއުގައެއްކަމަށް ކާފަރުންގެ ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ. މާޓިން ޗުލޮވް ބުނާގޮތުންނަމަ، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮސް ތަންތަން ހިފައެވެ. އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ޢިރާޤުގެ އެތައް ޝަހަރެއް އެންމެ 3 ދުވަސްތެރޭގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. [މިއީ ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް] ކަމަށް އޭނާ ޞިފަކުރެއެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުންވަނީ އެނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއިއެކު ލަޝްކަރެއް އެކުލަވާލައިފައެވެ. އަދި ތެޔޮކާރުޚާނާތައް ޤާއިމްކޮށް، ތެޔޮ ސާފުކުރެވޭނެ މަގުތައްވަަނީ ހޯދައިފައެވެ. އަދި ކާފަރުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނެގުމު ނިޒާމްވެސް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. ހޮވާޑް ޖޭ ޝަޓްޒް ބުނާގޮތުންނަމަ، އިސްލާމީ ދަޥަލަތުން ލާރި ހޯދަނީ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމާޢަތްތަކުންވެސް ލާރި ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ވަންނަ ފައިސާ ވަންނަ މުހިއްމު އެއްގޮތަކީ ތެޔޮކާރުޚާނާ ތަކުންނެވެ. ޑަޒަނެއްހާ ތެޔޮކާރުޚާނާތައް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރިކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި ދުވާލަކު 1 މިލިއަން ނުވަތަ 2 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދަޥްލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ދަޥްލަތަށް މިވަރަށް ވަންނައިރު، މުސްލިމުންގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަކައި ޚަރަދުތައްވެސް ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ގޭގޭ ކުލިދެއްކުމާއި، އާއިލާތަކުގެ ޢަދަދުތަކާއި މުނާޞަބުވާނޭހެން ޢާއިލާތަކަށް ޚަރަދު ދިނުމާއި، އާއިލީ މެންބަރެއް ހައްޔަރުވުން ނުވަތަ ޝަހީދުވިނަމަވެސް ޚަރަދު ދިނުމާއި، ޞިއްޙީ ޚަރަދުތަކުގައި ހިފުމާއި، ސަލާމަތީ ތަންތަން ހެދުމަށާއި، ހަތިޔާރާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ގަތުމަށްވެސް ޚަރަދު ކުރެއެވެ.

އެންޑްރީސް ބެކާ ލިޔެފައިވާ [އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ފަންޑުކުރަނީ ކާކު؟] މި ލިޔުމުގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ މުއްސަނދި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްކަމަށް ޞިފަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޢިރާޤުގެ ޠާޣޫތީ ސަރުކާރުން ލަފާކުރާގޮތުގައި ދަޥްލަތުގެ މާލުގައި 2 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިބައިމީހުން އުފައްދާ ސުވާލަކީ އެވަރަށް ލާރި އަންނަނީ ކޮންތާކުންތޯ އާއި މެދުގައެވެ. އެގޮތުން، ޢިރާޤުގެ ޝިޔަޢީ ސަރުކާރުން ބުނާގޮތުގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ފަންޑުކުރަނީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ފަދަ ގައުމުތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް ޗާލްސް ލިސްޓަރ ބުނާގޮތުގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ޠާޣޫތީ ސަރުކާރެއްގެ އަތެއްވާކަމަށް ދާލީލު ކޮށްދޭނެ ފާޅުވެގެންވާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތެވެ. އަދިވެސް އޭނާ ހާމަކުރާގޮތުގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް އެމީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފަންޑުކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ދަޥްލަތުންވަނީ އެފަދަ ވިއުގައުއެއް ހަދައިފައެވެ. ކުދިވިޔަފާރިތަކުން ފެށިގެންގޮސް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައްފަދަ ކޮންޓްރަކްޝަން ފާރމްތައްވެސް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ޢިރާޤުގެ ޝިޔަޢީ ސަރުކާރުގެ މޫޞަލް ބެންކުން އެކަނިވެސް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ބައިތުލް މާލުގެ ޢަދަދު 429$ މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިކަމަށް ވެއެވެ. މި ޢަދަދު ހުރިނަމަ، ކޮންމެ މުޖާހިދަކަށް މަހަރު 600$ ޑޮލަރު ދިނުން ދަތިކަމަަކަށް ނުވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެމެރިކާނުން ދޫކޮށްފައި ދިޔަ އެތައް މުދަލަކާއި އާލާތްތައް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިންވަނީ ޣަނީމާކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އަޑުބޮޑު ހަތިޔާރުތަކާއި، ދުއްވާ އަޑުބޮޑު އުޅަނދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިވަރަށް ފައިސާ އޮތްބަޔަކަށް، ފެންވަރުގެ މޮޅެތި ހަތިޔާރުތައް ގަނެލުންވާނީ ފެން މެޓައެއް ކަހަލަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުރިއެވެ.

[ޢިިރާޤުގެ ތަޙްޤީޤުން ދައްކާގޮތުގައި، އިސްލާމީ ދަޥްަތުގައި 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާ އެބަހުރި] މި ލިޔުމުގައި ކެތީ ބާކް ހާމަކުރާގޮތުގައި، ދަޥްލަތުގެ އަތްދަށަށް މޫޞަލް ދިއުމުގެ ކުރިން ބައިތުލްމާލުގައި ހުރީ 875$ މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އަދި އަތަން ހިފުމަށްފަހު 1.5$ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ބައިތުލްމާލްގެ ފައިސާ އެރިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ތިން އަހަރު ދުވަސްވެސް ނުވަނީސް، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން އެންމެ މުއްސަނދި ބައިގަނޑު ކަމުގައި ވެގެން ހިނގައްެޖެކަމަށާއި، [މިހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފައިވަނީ ހަމަ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކަމާއި، މިއީ ވަަރަށް ޞިނާޢީ ބައެއްކަމަށް] އޭނާ ދަޥްލަތް ޞިފަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުންވަނީ އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް، މިނިސްޓްރީތަކާއި، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި، އަދި ނިކަމެތިކަމާއެކު ކާފަރުން އައިސް ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ނިޒާމުތައްވެސް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. އަވަށެއް ހިފުމަށްފަހު، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެތަނުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެއެވެ. އޭގެފަހުގައި ކާޑާއި ހައިޑްރޮކާބަން ބާވަތްތައް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ދުވާލަކު 9000 ފީފާގެ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ކަމަށްވެއެވެ. ތުރުކީއަށް ވިއްކާ ކޮންމެ ފީފާއެއްގެ އަގު ބާޒާރުގެ އަގުތަކުގެ 4 ބައިކުޅަ އެއްބައި އަގު ހެވެވެ. ދަޥްލަތުން ވިއްކާ ފީފާއެއްގެ އަގަކީ އެންމެ $25 ޑޮލަރެވެ. އަދި މިގުޅުންތައް ކަނޑާލައިގެންވެސް ފައިދާތަކެއް ނެތެވެ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން އެސަރަޙައްދުގެ އެތައް ބަޔަކަށް ފައިދާތައް ވަމުންދާތީއެވެ.

ޓައިލާ ޑަރޑަން ލިޔުނު [އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ފައިސާ އުފައްދަނީ ކޮންތާކުން؟] މި ލިޔުމުގައި އޭނާ ބުނާގޮތުގައި، ޢިރާޤުގެ ހަކަތަ އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ހާމަކުރާގޮތުގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ދުވާލަކު 30000 ތެޔޮ ފީފާ ޢިރާޤުގައި ތައްޔާރުކުރެއެވެ. އަދި 50000 ތެޔޮ ފީފާ ސޫރިޔާގައި އުފައްދައެވެ. އަދި އެ ވިއްކަނީ ފީފާއެއް އެންމެ 40$ އަށެވެ. (ބާޒާރުގައި އޭގެ އަޞްލު އަގަކީ 93$ އެވެ.) މިގޮތުން، ދުވާލަކު 3.2 މިލިއަން ޑޮަލަރު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ބައިތުލްމާލަށް ވަންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖޭމްސް ފިލިޕްސް ބުނާގޮތުން، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ތެލުގެ ވިޔަފާރިން މަހަކު 100$ މިލިއަން ޑޮލަރު ޙާޞިލްކުރެއެވެ. އެފައިސާއިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އޭނާ ބުނާގޮތުން، އެމެރިކާ އަދި އަޢުވާނުން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ބަލިކުރަން އެދޭނަމަ، ތެޔޮ ކާރުޚާނާތައް އަތުލައި، ތެޔޮ ވިއްކާ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މަގުތައް ބަންދުކޮށްލާށެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ކުރިއަރައިގެން އަންނަ އައުމަކީ ޢަޖައިބުކުރަނިވި ކަމެކެވެ. ދަޥްލަތުގައި ފަހުގެ ހަތިޔާރާއި، ބޮޑު ލަޝްކަރަކާއި އަދި އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅިފައި އެބަހުރިކަމަށް ކާފަރު ޚަބަރުތަކުން ޚުދު ދަނީ އިޢުތިރާފް ވަމުންނެވެ. ސެނެޓަރ ރުބިއޯ ބުނާގޮތުން، މިހާތަނަށް ތާރީޚުދުށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފަންޑުކުރެވިފައިވާ ބައިގަނޑަކީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން، އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންވެސް އައިސް ގުޅުމަށް މަގުތައްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. [އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ އަތުގައި އާލާތްތަކާއި، ހަތިޔާރުތަކާއި، އަދި ޢަމަލިއްޔާތުތައް ހިންގުމަށް ސަލާމަތީ ތަންތަންވެސް އެބަހުއްޓެެވެ.] ހަމަ އެއާއެކު އެމެރިކާ، ޔޫރަފް އަދި އެހެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ސަލާމަތީ ތަންތަނަށް އަންނަނީ ބިރު ކުރިމަތިވަމުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު