ޖާސޫސީ ލޯތަކުން ބަލަބަލައި ތިއްބާ، އަބޫ ރުމައިސާގެ މުޅި އާއިލާ ޚިލާފަތަށް

ޚިލާފަތަށް އުފަން ދަރިފުޅު އުރައިގެން އަބޫ ރުމައިސާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އިނގިރޭސި ނޫހެއްގައި ޖަހާފައި
ޚިލާފަތަށް އުފަން ދަރިފުޅު އުރައިގެން އަބޫ ރުމައިސާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އިނގިރޭސި ނޫހެއްގައި ޖަހާފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ފާޅުގައި ދެމުން ދިޔަ އަލްއަޙް އަބޫ ރުމައިސާއަކީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ތުޙުމަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްޔަރުކުރި އަޚެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަން ޘާބިތު ނުކުރެވުމުން، ކަފާލަތުގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކޮށްލިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދެން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އޭނާ ފެނުނީ ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައިހުރެ އޭނާ ޓްވީޓްކުރި ފޮޓޯއަކުންނެވެ.

އަބޫ ރުމައިސާ (ކުރީގެ ހިންދޫ ދީނުގެ ނަމުންނަމަ، ސިއްދަރްތާ) ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށަށް ހިޖުރަކުރީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެވަރެއްނެތިގެން އުޅޭ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން ބަލަބަލައި ތިއްބައެވެ. 4 ކުދިންނާއި އަދި އަންހެނުންނާއިއެކު ﷲގެ ވާޤިފުޅާއެކު، ސަލާމަތުން ހިޖުރަކުރެވުމުން، ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހާމަވެ، ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ގިނަބަޔަކަށް ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ.

ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައިހުރެ އަބޫ ރުމައިސާ ކުރި ޓްވީޓްގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަލާމަތީ ނިޒާމަށް މަލާމާތުގެ ބަސްތައް ރައްދުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް އުފަން ދަރިފުޅާއިއެކު ފޮޓޯއެއް ޢާއްމުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއް އަތުން ދަރިފުޅު އުރައިގެން އަނެއް އަތުން އޭކޭ47 ގެ ރައިފަލެއް ހިފަހައްޓައިގެން އަބޫ ރުމައިސާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުޅި ސަލާމަތީ ނިޒާމަށް ޖަހާފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްތަކުގައި މި މުސްލިމު އަޚާގެ ފޮޓޯ ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުންނަމަ، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ޖެއްސިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަބޫ ރުމައިސާގެ އެދެނީ އެހެނަކުންނޫނެވެ. އަބޫ ރުމައިސާ ނިޞްބަތްކުރަނީ އޭނާގެ އުފަން ދަރިފުޅަކީ [ޚިލާފަތުގެ ޖީލް] ގެ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ﷲ އަކްބަރު!

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....