ޝަހީދުންގެ ޝަހަރު ފައްލޫޖާގެ ޗާލު މަންޒަރުތައް ޚިލާފަތުގެ މީޑިޔާއިން ޝާއިޢުކޮށްފި

ޚިލާފަތުގެ ޝަހީދުންގެ ޝަހަރުގެ ޗާލު މަންޒަރުތައް
ޚިލާފަތުގެ ޝަހީދުންގެ ޝަހަރު ކަމުގައިވާ ފައްލޫޖާގެ ޗާލު މަންޒަރުތައް

ފައްލޫޖާއަކީ ސުންނީ ޝަހީދުންގެ މަރުކަޒެެވެ. އެމެރިކާއިން ނަޕާމް ކެމިކަލް އަޅައި ޤަތުލުޢާމް އެއް ހިންގި މިޝަހަރަކީ މުޅި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިންދެވެ. އެތަނުގެ މުހިއްމު ޗާލު ބިނާތަކުގެ މަންޒަރުތައް އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިންވަނީ ދާދިފަހުން ޝާއިޢުކުރައްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖްރަ ކުރުމަށްޓަކާ ދަހިވެތިވެފައި ދަތުރުމަތީ ގައްޔާއި، ދިއުމުގެ ތައްޔާރީގައިވާ މުސްލިމުންނަށް ޚިލާފަތަށް ވާޞިލްވުމުގެ މަގު، ﷲ& އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް އެއަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ކޮށައިދެއްވައެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....