ޕާޓޭންނަށްވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ރަޙްމަތް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙައްދު ޤާއިމްކުރަނީ
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙައްދު ޤާއިމްކުރަނީ

އިސްލާމީ ދައުލަތުގައި އެންމެހާކަމެއްވެސް ހިނގަމުންދަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތީގައިކަމަށް ވާއިރު، ޕާޓޭންނަށްވެސް މިޝަރީޢަތުގެ ދަށުގައި ޠާޣޫތުންގެ ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ އަނިޔާވެރި ޖަލު ސިސްޓަމް ނޫން ޙައްލުތަކެއްވެއެވެ. އެއީ ހެޔޮ ކަމަށް އެންމެހާ ފަރުދުން ބާރުއަޅާ ﷲ ގެ މަތިން ޛިކުރުކުރެވޭ މުޖުތަމަޢުއެއްގައި އެބައިމީހުން “ރީހެބް” ވެވުމެވެ. މިރީހެބަކީ  ލާއިންސާނީ އަދި ޖަނަވާރު އުސޫލެއްގެ މަތީގައިވާއެއްޗެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު، ކޮޅަށްޖެހި ތެދުކުރެވި، ތެދަށް ބޭއްވުމަށް ތާއަބަދު މަސައްކަތްކުރެވޭ “ރީހެބެކެވެ”. އެއީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއެވެ. އޯގާތެރިކަމާއި ރަޙުމާއި އަޅާލުމުގެ މުޖުތަމަޢުއެވެ. ހިނިތުންވުމާއި އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި، އަނިޔާވެރިކަމުގެ ބިރުން ނެއްޓިފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެކެވެ. ﷲގެ މަތިން ތާއަބަދު ހަނދާކޮށް ހަނދާންކުރުމަށް އެކަކުއަނެކަކަށް ހަނދުމަކޮށްދެވޭ މުޖުތަމަޢުއެކެވެ.

އުއްމު ސަލަމާ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ: އެކަމާނާ ދެންނެވިއެވެ: [ނަބީ ؛ ވަނީ އެންމެހާ ޒާތެއްގެވެސް މަތުވާއެއްޗެއް މަނާކުރައްވާފައެވެ.]

ތިރީގައިމިވަނީ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ދަށަށް ވަރަށް ފަހުން އައިސްފައިވާ ހަޖަރުލްއަސްވަދު ޝަހަރުގައި، ޙަޝިޝް ބޭނުންކުރި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ތަޢުޒީރު ކުރުމުގެ ގެތެރެއިން އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ. އަހަރެމެންގެ އުއްމީދަކީ މިިން އަޚުން އެކަން ދޫކޮށް މީގެ ފަހުން އިޞްލާހުވުމެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ހިތަށް ހާދަފިނިކަންލިބޭ، އަދި އުންމީދު ހާދައެބައޮތޭ އަހަރުމެންގެ މި ޤައުމުގަވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހަމަ ތިފަދައިން ހިންގޭނެދުވަހަކަށް……………..

  2. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރުކުގަައި އިސްލާމީ ދައުލަތުން ދައްކަވާ ސާބިތުކަމަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއްކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.