ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދި ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރޮނިކް އާލާތްތައް ނައްތާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އަތުލައިގަތް ސިނގިރެޓާއި. ސީސާ އަދި އެހެނިހެން ދުންބޯ ސާމާނު
އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އަތުލައިގަތް ސިނގިރެޓާއި، ސީސާ އަދި އެހެނިހެން ދުންބޯ ސާމާނު

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ ޙިސްބާ ފަހުލަވާނުން، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދިވެސް މީގެ އިތުރުން ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓޮނިކް އާލާތްތައް ގުދަންތަކުން ހޯދައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލި ހުރިހާ ތަކެތިވަނީ ލޮރީތަކުގައި ގެންގޮސް ޢާންމުންގެ ކުރިމަތީގައި ރޯކޮށް އަންދާލައިފައެވެ.

ސިނގިރެޓަކީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ނޫން، ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުންގެ ދަޥްލަތްތަކުގައިވެސް، ބޮޑު ލޭބަލް ޖަހައިގެން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދޭކަމަކަށް ބުނެ، ބައެއް ތަންތަނުގައި ބުއިންވެސް މަނާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން އެތަކެތި މަނާކުރުމަކީ އާކަމެއް ނޫނެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ސިނގިރެޓުފަދަ ހަށިގަނޑަށް ކަނޑައެޅިގެން ގެއްލުންދޭކަން އެނގޭތަކެތި [ލޭބަލް] ޖަހައިގެން އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކަން ހުއްދަދީ، ބޮޑެތި ޓެކްސް (ޑިއުޓީ) ނަގައި، މި ސަކަރާތްގަނޑު ޖެހުމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެއެވެ. އެތަކެތި މަނާކުރުމަށްޓަކައި ދީނުގައިވާ އެންމެ ހެޔޮގޮތް އިޚްތިޔާރުކޮށް، އެފަދަ މުންކަރާތްތައް އަތުން ހުއްޓުވުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީއޭ ތަހުޒީބޭކިޔާ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން މިކަމުން އެނގި ހާމަވެއެވެ.

« 1 of 2 »

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....