މަގުފޭރުނު ބައެއްގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކަނޑައި ﷲގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

މަގުފޭރުނު މީހުންނަށް ޙައްދު ޤާއިމްކުރަނީ
މަގުފޭރުނު މީހުންގެ މައްޗަށް ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ޙައްދު ޤާއިމްކުރަނީ

ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ އަމުރަށް، ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދާ އުޅުނު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކެނޑުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުންއޮތީ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޢާއްމުންގެ ބޮޑު ބައިގަނޑެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ޙުކުމް އިއްވުނު ކުށްވެރިންނަކީ، މަގު ބަންދުކޮށްގެން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ކަމުގައި ހެދިގެން މުސްލިމުންގެ އަތުން މުދާ ފޭރުނުކަން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވީ ދެމީހުންނެވެ.

ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ﷲގެ ޙުކުމްފުޅަށް ރުހިގެންތިބި މަންޒަރު ދެ ކުށްވެރިންގެ ކިބައިންވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ޙައްދު ޤާއިމްކުރާ އަޚާ އޭނާގެ އެއްވަޅި އައިތިލަ އަދި ފައިތިލައިގެ ތަނބިކަށިން ތިރިއަށްވާގޮތަށް ވިއްދާލައެވެ. އަދި އެހެން ބޮޑު ވަޅިއަކުން ޖަހާ ގުނަވަން ބުރިކޮށްލައެވެ. އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްވެސް އަގެއް ނެތް އެއްޗެއްކަން މިކަންކަމުން އެނގި ހާމަވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިންސާނާއަށް ލިބިގެންދާ ފާފަފުއްސެވުމާއި ޖަންނަތުގެ ފޮނިކަން މާބޮޑެވެ.

ޙައްދު ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު، ވަގުތީ ފަރުވާ އެތަނުން އެތަނަށް ދިނުމަށްފަހު، ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައެވެ. އެއީ ލިބިގެންދިޔަ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ އިތުރު ޞިއްޙީކަމަށް ފުރިހަމައަށް ބޭސްކުރުމަށެވެ. ޚިލާފަތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ލިބިއްޖެ ބަޔަކަށް ކޮންފަދަ ރަޙްމަތެއް ހެއްޔެވެ؟

« 1 of 2 »

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު