ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ދިއުމަށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތްތެރިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ ބާޒާރުގައި ނަމާދަށް ދިއުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަނީ
އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ ބާޒާރުގައި ނަމާދަށް ދިއުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙިސްބާގެ ފަހުލަވާނުން (ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރާ ގޮފީގެ ފަރާތުން) ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް، ނަމާދުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިއުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ދަޢުވަތު ދެއްވާ މަންޒަރުތައް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަޢުވަތަށް އިޖާބަދީ އެމީހުންގެ މުދާތަކުގެ މަތީގައި ފޮތިތައް އަޅައި ނިވާކޮށްލުމަށްފަހު، ވިޔަފާރިވެރިން އެބައިމީހުންެގެ އަޑުބޮޮޑެތި މުދާތައް ދޫކޮށް މިސްކިތަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަން ދިޔައެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތަކީ [ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ] ގަދަބާރުން ކަންކަން ކުރުވާ ދަޥްލަތެއް ކަމަށް ކާފަރުންނާއި މުނާފިޤުންނާއި މުރުތައްދުންނާއި އެންމެން ބުނަމުންދާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ އަނގަތައް ބަންދުވެއެވެ. އަދި އެހެންމެ، މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ޠާޣޫތުންގެ އަޢުވާނުން ކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޔުނިވާސިޓީ ޢިލްމުގެ ދަރިވަރުންވެސް، އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ [ޚަވާރިޖު] ދަޥްލަތެއްކަމަށް ބުނެ ސިފަކުރާ އެއްވެސް ސިފައެއް އެމީހުންނަށް ޘާބިތުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲ އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މިފަދަ ޔުނިވާސިޓީ ޢިލްމުގެދަރިވަރުން ބުނަމުންދާ ގޮތުގައި އެއީ [ޑޮޓް] ފިކުރުގެ ދަޥްްލަތެކެވެ. މިބައިމީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ، ޑޮޓޭ ކިޔާ ނިޞްބަތްކުރާ މީހުންނަކީ ޖަމާޢަތްތަކަށް މިސްކިތްތަކަށް ނާރާ ކަމަށްބުނާ މީހުންކަމަށްވާއިރު، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް މިސްކިތަށް އަރުވަން ނަޞޭޙަތްދީ ދަޢުވަތު ދެމުން އެގެންދަނީ ކީއްވެގެންތޯއާއިމެދު އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮށްލުމުގެ ޤާބިލުކަންވެސް ނެތުމެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންނަށް ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަން މާތް ﷲ މިންވަރުކުރައްވާށި.

  2. ޙައްޤު ނިއުސް ޓީމުގެ މެންބަރުން އަބަދުމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހެޔޮމަގުގައި ލައްވާށި! އާމީން
    އަޚުންނޭވެ! ތިޔަބުނުއްވާ “ޑޮޓް” ން، ރާއްޖޭގެ މިސްކިއްތަކަށް ނޭރުމަށް ގޮވާ ސަބަބާއި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައިވާ މީސްތަކުން ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ދިޔުމަށް ބާރުއަޅާ ސަބަބު ވަރަށްވެސް ސާފު! ވިސްނަވާ! ރާއްޖޭގެ ހާލަތަކީ ދާރުލް ކުފުރެއްގެ ހާލަތު، އެހެނަސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގައި އެމީހުން އެތިބީ ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ ދަށުގައި(.) މިތަނުގައި “ޑޮޓް” ގެންނެވުމަކީ އެހާ ހަމަޖެހޭ ކަމެއްނޫންކަމަށް ދެކެނީ(.)

  3. ދާރުލް ކުފުރުގެ މާނައަކީ އެބިމެއްގައި މިސާލަކަށް 99% މުސްލިމުން އުޅެފަ ވެސް ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ނުހިންގާ ބިމެވެ. ވީމާ އެފަދަ ތަނެއްގަ ވެސް މިސްކިތުގެ އިމާމް އެއްގެ ފަހަތުގަ ނަމާދު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެވޭނީ އޭނައަކީ ކާފަރެއް ކަމަށް ވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަވާކަމަށް ފެންނަ މީހަކަށެވެ. އެހެނީ ދާރުލް ކުފުރެއްގައިނަމަވެސް އެތަނެއްގެ ގިނަ މީހުންނަކީ މުސްލިމުންކަމުގައިވާނަމަ،(ކާފަރު މުރުތައްދުން ނުތިބޭނެޔެކޭ ނުދައްނަވަން) އިމާމް އަކަށްވެސް އަރާހުރީ މުސްލިމެއްކަމަށް އަހަރުމެން ދެކެން ޖެހޭނީ ،ސާފު ކުފުރެއް އޭނަގެ ފަރާތުން ނުފެންނަހާ ހިނދަކު. ވީމާ އޭނަފަހަތުގަ ނަމާދުކުރުން އެއީ ވާޖިބެއް. ކާފަރަކަށްވެދާނެކަމަށް ހީކޮށް ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ދޫކުރުން އެއީ މިދީނުގަ އޮތްކަމެއްނޫން. އެހެންނޫނަސް ޝައްކާއެކު އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އިސްލާމްދީނުގަ ޤަބޫލުނުވެވޭނެ. އަޅުކަމެއްވެއްޖެއާ ޖެހޭނެ ޔަޤީންކަން އޮންނަން އެހެނީ މީކީ ކުޅިވަރެއްނޫން އަހަރުމެންކުޅޭ. އަދިމިއާއެކު އިބްނު ތައިމިއްޔާ ގެ ފަތުވާގައި ވަނީ ނަމާދުކުރާ އިމާމާގެ ޚާލަތު ނަމާދުކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްތޯ ބެލުން އެއީ މިދީނުގެ ބިދުޢަވެރިން ގެނައި ކަމެއްކަމަށް… އަދި މިއާއެކު އިމާމް އެއީ ކާފަރެއްކަމަށް ޝައްކުކޮށްފަ ނަމާދުދޫކޮށްލާފަރާތްތައް ހަންދާންކުރަންވީކަމަކީ އެ އިމާމް އެއީ ކާފަރެއްކަމަށް ނުވެއްޖެނަމަ އެކުފުރު އެނބުރި އައިސް ތިމާގެ ބޮލުގަ އެޅި ތިމާކުރި އެންމެހާ ކަމެއް ބާތިލްވުމަކީ ދުރުގައިވާކަމެއްނޫންކަން..ވަﷲ ޢައުލަމް..ﷲ އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް މަތިވެރި ނަސްރެއްދެއްވާންދޭވެ. އާމީން…