މަޤްބޫލް ޤުރްއާން އުސްތާޒް އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރައްވައިފި

ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރައްވާ މުޖާހިދެއް - ފައިލްފޮޓޯ
ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރައްވާ މުޖާހިދެއް – ފައިލްފޮޓޯ

ކީރިތި ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު، ޑިމޮކްރެސީގެ ކުފުރުގެ ނިޒާމުން މުޑުދާރު ކުރެވިފައިވާ މިބިން ދޫކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތިވެރި ހިޔާވަހިކަންވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރައްވައިފިއެވެ. ހައްޤު ނިއުސްޓީމަށް މަޢްލުމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު، ވަނީ ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުގެ އިތުރުން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުންވެސް ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން އިމާމް ކޯހުގެ ލެވެލް 3 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.

ނަންހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި ހައްޤު ނިއުސްޓީމަށް، އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ ދަރިވަރަކު ކިޔައިދިނެވެ. “ޒަމީރަކީ ހިތްހެޔޮ ވަރަށް އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ޒުވާނެއް. ޒަމީރުގެ ކިބައިން އަބަދުވެސް ފެންނާނީ ހިނިތުންވުމާ އުފާވެރިކަން. މީހުންނާ ކުރިމަތިލުމުގައި މަޑުމައިތިރި ގޮތްތަކެއް ގެން ގުޅޭ.”

އުސްތާޒުގެ ދަރިވަރު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އުސްތާޒު ޒަމީރަކީ ޤުރުއާން ކިޔަވާދިނުމުގެ ރޮނގުން މާލޭގައި ނަންހިނގާ މަޤްބޫލް މުދައްރިސެކެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގައިވެސް އުސްތާޒު ކިޔަވައިދެއްވިއެވެ. އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ ބޮޑެތި ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި މަތީވަނަތައް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނެވެ. އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ ދަރިވަރު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ޒަމީރު އުސްތާޒަށް މަހަކު 10 ހާހާއި 20 ހާހާއި ދެމެދުގެ އާމްދަނީ އެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އުސްތާޒު ޒަމީރު ހިޖުރަ ކޮށްފައިއެވަނީ ކުއްލިއްޔާއިން އުސްތާޒު ޒަމީރަށް، ޤުރުއާން ކިޔަވާދިނުމުގެ ރޮގުން ޑިގްރީ ލެވެލްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން އޮއްވައެވެ.

އުސްތާޒު ޒަމީރަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް މުބާރާތްތަކަށް ޤުރުއާން އުގަންނައިދެމުން ގެންގޮސްފައިވާ ޤާބިލް މުދައްރިސެކެވެ. މުޖްތަމަޢު ބަލައިގެންފައިވާ ހިއްވަރުގަދަ ޒުވާނެކެވެ. ޚުތުބާދެއްވަވާ ޚަޠީބެއް އަދި އިމާމެކެވެ.

ޒަމީރު އުސްތާޒަކީ މިފަދަ ތަޢުލީމީ އަދި މީހުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލް މުދައްރިސަކަށްވާއިރު އުސްތާޒުގެ ނަން ހަޑިކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ހަޤީޤަތް އޮޅޭަ ގޮތައް ޚަބަރުތައް ލިޔަމުން ދާކަމީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ހުރިކަމެއްކަމުގައި، އުސްތާޒުގެ ދަރިވަރު ހާމަކުރިއެވެ.

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ބުނެ ލިޔާ ވާހަކައިގެ ހަޤީޤަތް ކިޔާދެމުން އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ ދަރިވަރު ބުނިގޮތުގައި، ފުލުހުން އުސްތާޒު ޒަމީރު ހައްޔަރު ކުރީ އޮޅުމަކުންނެވެ. އެއީ ވައްކަމުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކުން ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ސައިކަލުދުއްވާފައި ދިޔުމުންނެވެ. އުސްތާޒު ޒަމީރަކީ މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ކަމުގައި ވާއިރު އެފަދަ ވަގުތެއްގައި މަގުމަތިން ފެނުމަކީ އާދަޔާއިޚިލާފު ކަމެއް ނޫންކަމުގައި އޭނާ ޙައްޤު ނިއުސްޓީމްގެ މެންބަރަށް ކިޔައިދިނެވެ. އެކަމުގައި އުސްތާޒު ޒަމީރު ހައްޔަރުގައި ހުރުމަށްފަހު އުސްތާޒު ޒަމީރު މައްޗަށް ނުހައްޤުން ތުހުމަތު ކުރިކަންތަކުގައި އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަން ސާބިތުވުމުން ފުލުހުންވަނީ އުސްތާޒު ދޫކޮށްލައިފައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ މުޑުދާރު ގަލަންތަކުން ކުށެއް ނެތް އެތައް ބައެއްގެ އަބުރުނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމީ ނުހަނު ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރިންގެ ދޮގު ބުހުތާނުތަކުގައި ނުޖެހުމަށް ކޮންމެ އިޚްލާޞްތެރި މުސްލިމަކުވެސް އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި އޭނާ ނަޞޭޙަތްތެރިވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ހިޖުރަ ކުރި މިފަދަ ހަމައެކަނި ތަޢްލީމީ ޒުވާނާއެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ދިވެހި ރާއްޖޭން ހިޖުރަ ކުރި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަށް ނުހަނު ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ އެންެމެ ތަޢުލީމީ ޒުވާނާ އޭ ބުނުމަކީ އެހެން މުހާޖިރުންނަށް ވެވޭ ބޭއިހްތިރާމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ޑިމޮކްރެސީގެ ނަމުގައި ކުފުރުގެ ނިޒާމެއް ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ގޮށްމުށުގެ ބާރުން ހުކުމް ކުރަމުންދާ މި އަނިޔާވެރި ބިމުން ނުނިކުންނަންވީ ފަހެ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ރެއާ ދުވާލު ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ފޮތި، ޓެކުހާއި ޕެންޝަނާއި ޑިއުޓީ އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ނަންނަމުގައި ގަދަކަމުން ފޭރިގަންނަމުންދާ އިންސާފެއް ނެތް މިބިމުގައި ތިބެންވީ ކީއްވެގެން ތޯއެވެ؟ މުސްލިމުންކަމުގައިވާ ޙާލު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމުން މަޙްރޫމު ވެގެން ތިބެންވީ ކީއްވެގެން ތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އިޚްލާޞްތެރި ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ތެދުވަންވީއެވެ. އަދި އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ ފަހަތުން، ﷲ ގެ މަގުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރުމަށް ނިކުންނަންވީއެވެ. ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަނީ ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށް އެ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުން ހިފުމަށެވެ.

ދުޢާއަކީ އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އަމާންކަމާ ރައްކާތެރިކަން މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. އަދި އުސްތާޒު ޒަމީރުގެ ހިޖުރައިން އިބްރަތް ހާޞިލް ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ދެއްވުމެވެ. ﷲގެ އިދާރަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން، އުސްތާޒު ޒަމީރު ދެން ފެނުމުގެ އުއްމީދުއޮތީ ބަޝާރަތުގެ ޚަބަރު ލިބިގެންވާ ޝާމްގެ ބިމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އުސްތާޒެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހޯއްދެވި ތަޢުލީމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ނޫރުން އަލިވެފައިވާ ބިން އިތުރަށް އުޖާލާ ކޮށްދިނުމުގައެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ﷲ އަކްބަރު. ވަރަށް އުފާވެއްޖެ އުސްތާޒުފަދަ ބޭފުޅަކު ތިފަދަ ސްޓެޕެއް ނެންގެވީތީ. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަވައިދެއްވި ފަދައިން ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދަވާނެކަމުގައި އުއްމީދުކުރަން. ޚާއްސަކޮށް ޔަތީމްވެފައިވާ ކުދިންނާ އެފަދަ އެންމެން. ދިވެހި މޮޔައިން ގޮވާގޮވުންތައް އަޑުނާއްސަވާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ﷲ އުސްތާޒަށް ޝަހާދަތު މިންވަރުކޮށްދެއްވާށި.

  2. އުސްތާޒް ވަޑައިގެންނެވުމުން އަހަންނަށްވެސް ހިއްވަރު ލިބިއްޖެ! އުއްމީދުކުރަނީ އުސްތާޒުގެ މަދަރުސާއެއް ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ހުޅުވައި އޭގައި އަޅުގަނޑަށްވެސް ބައިވެރިވެވުން. ޙައްްޤު ވެބްސައިޓުގައި އެހެން މީޑިއާތަކުގައި އުސްތާޒުގެ މައްޗަށް ދޮގުހަދައި ބޭޒާރުކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވައި އަޅުގަނޑާށްވެސް ﷲގަންދީ އެނގޭތެދުވާހަކަ އުސްތާޒާއި ބެހޭގޮތުން އޮތުމުން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ!!

  3. އުސްތާޒު ރަމީޒުގެ ދެކަބަލުްނަށް މާތް ﷲ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި،

  4. އޭ ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. އާއެކެވެ. ތީ އެކުވެރިއެކެވެ. ތީ ރަޙްމަތްތެރިއެކެވެ. ތީ އުސްތާޒުވެސް މެއެވެ. ތިބަވަނީ ﷲ ގެ ދީން އުގެނުމުގައި އަހަރެންނަށް ވުރެ ކުރި ހޯދާފައެވެ. ތިބާ ވަނީ އެއިލާހުގެ ކަލާމްފުޅު އުގެނި އަދި އުގަނައިދީފައެވެ. ތިބާ އެހިސާބުން ފުއްދައެއް ނުލައެވެ. ތިބާ ތިކަމުގައި ވެސް ކުރިއަރާ ގޮސް ފީމުއެވެ. ﷲ ގެ ފަޟުލުވަންތަ ވެރި ކަމުން ތިބާވަނީ ކުރިއަރާ ދިޔަމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ. ކުރިއަރާ ދިޔަ މީހުން އެއީ ކުރިއަރާ ދިޔަ މީހުންނެވެ. ކުއްތަން ވެގެންވާ މީހުންނަކީ އެބައިމީހުންނެވެ.