މުސްލިމުން ދިރިތިއްބާ އަންދަމުންގެންދާ ޕައިލަޓަކު މަރައިފި މީހަކަށް 100 ރަނުގެ ދީނާރު ހަދިޔާކުރަނީ

ޝިފާއުއްޞުދޫރު ވީޑިއޯގެ ތެރެއިން
ޝިފާއުއްޞުދޫރު ވީޑިއޯގެ ތެރެއިން

މީޑިއާތަކުގެ ބޮޑު ސުރުޚީއަށް އަރައިގެން އުޅޭ އުރުދުންގެ ޕައިލަޓުންގެ ތެރެއިން، އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ދިރިތިއްބާ އެންދުމަށްޓަކައި ޖެޓުން ބޮން އަޅަމުން ދަނިކޮށް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޖެޓުވައްޓާލައި ހައްޔަރުކުރި މުޢާޒުގެ ހަށިގަނޑު ކޮށްޓެއްގެ ތެރޭގައި ނިކަމެތިކަންމަތީ އަންދާލެވުނު މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ނުކުތީ މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިންނެވެ. [ޝިފާއުއް ޞުދޫރް] (ހިތްތަކުގެ ފަރުވާ) މި ވީޑިއޯގައި މުޢާޒުގެ މުޖުރިމުކަމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުވާއިރު، ޞަލީބީންނާއި އަދި ގުޅިފައިވާ ޢަރަބި މުރުތައްދުންެގެ ފައުޖުތަކުން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވީޑިއޯގެ ފަހުކޮޅުގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުންވަނީ އުރުުދުންގެ އެތައް ޕައިލަޓުންތަކެއްގެ ނަންތަކާއި އެމީހުން ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސްތައްވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މުސްލިމުން ދިރިތިއްބާ އެންދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޞަލީބީންނަށް ވާގިވެރިވާ މި މުޖުރިމު ޕައިލަޓުން ފެނުނު ކޮންމެތާކުން ޤަތުލްކުރުމަށާއި، އެއިން ކޮންމެ ޕައިލަޓަކު މަރައިފި މީހަކަށް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަރާތުން 100 ރަނުގެ ދީނާރު ހަދިޔާކުރާނެކަންވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ތަރުޖަމާނު އައްޝައިޚް އަލްއަދްނާނީގެ އެންމެފަހު ޚިޠާބުގައިވެސްވަނީ، ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހަކު ޞަލީބީންެ މި ވާގިވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ބޮމުން، ވަޅިއަކުން، ގާކޮޅަކުން، ފައިން އަދި ގޮށްމުށުންވިޔަސް ޙަމަލާދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެއީ މުސްލިމުން އުޅެންޖެހިފައިވާ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނިކަމެތިކަން، ޚުދު އެމީހުން އިޙްސާސްކޮށްގަތުމަށެވެ. އަދި ﷲގެ ފޮތުގައިވާ ފަދައިން، އެއިލާހުގެ ޢަދުއްވުންނާއި އަހަރެމެންގެ ޢަދުއްވުންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމަށްޓަކައެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ފަލަސްތީނުގެ ޢައްޒާގެ ގެއެއްގެ ފާޚާނާއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާ 4 މީހުން ޔަހޫދީން އަންދާލުމުން އެކަން ޢަބދުﷲ ރަސްގެފާނަށް ބޮޑުކަމަކަށްނުވިއެވެ. މުސްލިމުންގެ އަތުން ފޭރިގަތްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ހަދާފައިވާ ޒަޔަނިސްޓު އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއްކަމަށް ބަލައިގަތުމަކީ ޢބްދުﷲ ރަސްގެފާނުގެ ކާފަ ފަދައއިން ޢަބްދުﷲ ރަސސްގެފާނުވެސް އިސްލާމީ އުންމަތަށްވީ ޚިޔާނާތެކެވެ.