ލީބިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން މިޞްރުގެ 21 ޞަލީބީއެއްގެ ބޯ ކަނޑާލުން

misr-nasarain (1)
މިޞްރުގެ ނަޞާރާއިންތައް ޝަރީޢަތް ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ޙާޒިރުކުރެވިފައި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ބާރު ޚުރާސާނުން ފެށިގެން އެފްރިޤާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނަކަމީ ދެބަސްވެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ލީބިޔާގެ ޠާޣޫތު ޣައްޒާފީގެ ވެރިކަން ނިމި އޭނާވެސް ނިމިގެންދިއުމާއެކު، އެތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުޖާހިދުންނަށް ރަނގަޅު ހާއްޔެއްކަމުގައި ވެގެން ދިޔައެވެ. ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކާއި ޚާއްޞަކޮށް އެމެރިކާނުންގެ އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި ފުނޑުފުނޑުކޮށްލެވޭ މިފަދަ ކޮންމެ ބިމެއް ވެގެންދަނީ ﷲގެ ޙައްޤު މުޖާހިދުންގެ ބަރަކާތްތެރި ޖިހާދަށް ކޮށާލެވޭ މަގެއް ކަމުގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގައި ލީބިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން މިޞްރުގެ 21 ޞަލީބީން ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އެއީ ލީބިޔާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރި އަވަށެއްކަމަށްވާ ސިރްތުގައި ދެވުނު ދެ ޙަމަލާއަކުންނެވެ. އެމީހުންނަށް ވީވުނީ ނޭނގި ދެން ފެނިގެން މިދިޔައީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލީބިޔާ ގޮފިން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނެރުއްވި ވީޑިއޯއަކުންނެވެ. އެވީޑިއޯގައި އެމީހުން އައްސޭރި ފަށުން ހިނގާފައި ގެނެވޭ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މުޖާހިދުންގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރަކަށްފަހު އެ 21 ޞަލީބީންގެ ބޯތައް ކަނޑާލައި ބުރިކަށިމަތީގައި ބަހައްޓައެވެ. އަދި މެޑިޓޭރިއަން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ލެއިން ރަތް ކޮށްލައެވެ.

އިންޒާރު ދެއްވަމުން ވީޑިއޯގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި މުޖާހިދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ކާފަރުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ހަނގުރާމަކުރާހެން އިސްލާމީ ދަޥްލަތް އޮތީ އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ. ޞަލީބުތައް ފުނޑުކޮށްލެވި، ޖިޒްޔަ ނެގުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި ޝައިޚް އުސާމާ \ ގެ ހަށިގަނޑު އެ ކަނޑަކަށް ކާފަރުން އެއްލައިލި ކަނޑަށް ކާފަރުންގެ ލޭ އޮހޮރުވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވިއެވެ. އަދި ﷲގެ އިޛުނަފުޅާއެކު ނަބިއްޔާ ؛ ގެ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ރޫމް ފަތަޙަކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދެއްވިއެވެ.

މި ވީޑިއޯގެ ސަބަބުން މިޞްރުގެ ޔަހޫދީ ވެރިޔާ ސީސީ ގަޔަށް ސީ ލެވިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ލީބިޔާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް މިޞްރުގެ ޖެޓުތައް ފޮނުވާ ވައިގެ ޙަމަލާތައް ދޭން ފެށިއެވެ. އުރުދުންގެ މުރުތައްދު ޕައިލަޓު ރޯ ފިލުވައިލުމުން އުރުދުންގެ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރި ފަދައިންނެވެ. ނަމަވެސް، ﷲގެ ވާޤިފުޅާއިއެކު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރަކަށް ކުޑަވެސް ހީނަރުކަމެއް ނާދެއެވެ. ﷲގެ މަދަދާއިއެކު ބޮޑެތި ޤައުމުތައް ގުގުމާލަނީއެވެ. އަދި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅައި ކެރިގެންތިބެ ޙަމަލާތައް އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަކުރާކަމީ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހައިބަތު ދެނެގަތް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގިގެންދާނެ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲ އަށެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....