އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އައު ވިލާޔަތެއް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ތަޥްޙީދުގެ ދިދަތައް އުފުއްލައި އުފާފާޅުކުރަމުން ވިލާޔަތެއްގެ މަގެއްގައި ދުއްވަނީ
އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ތަޥްޙީދުގެ ދިދަތައް އުފުލައި އުފާފާޅުކުރަމުން ވިލާޔަތެއްގެ މަގެއްގައި ދުއްވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން އައު ވިލާޔަތެއް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަދުވަހު އިޢުލާނުކުރި ވިލާޔަތަށް ކިޔަނީ [ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާ] އެވެ. ދަޥްލަތުގެ ފަރާތުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައިވާ ފަދައިން މި ވިލާޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސިންޖާރު، ތަލްޢަބްތާ، އަލްމަހްލަބިއްޔާ، ތަލްޢަފަރު، ޒައްމާރު، އަލްބަޢާޖް އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ކަމުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. މި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ﷲގެ ޝަރީޢަތް ޤާއިމްކޮށް، އިސްލާމްދީން ރައްކައުތެރިކޮށް އަދި މުސްލިމުން ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ގަވަރުނަރުންވެސް ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިކަން ބަޔާނުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

މިގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ އެހެން ވިލާޔަތުތަކާއި މި ވިލާޔަތުގެ ގުޅިގެން ދިޔައީކަމަށާއި، އަދި އިރުމައްޗާއި ހުޅަނގުގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ފެތުރިގެންގޮސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރެވޭނެކަންވެސް އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[އަދި އަހަރެމެން ﷲ & ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ، މި ވިލާޔަތަކީ މުޥައްޙިދުންގެ ލޯތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމުގައި ލެއްވެވުމަށާއި، އަދި ޞަލީބީންނާއި، ޞަފަވީންނާއި އަދި އަލްމާނިއްޔުންގެ ލޯތަކަށް ހަރާލެވިގެންދާ ކަށްޓެއް ފަދައިން ވުމަށެވެ.] ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....