އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތްތައް ޚިލާފަތުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަލުއިވަނީ

އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ އުޅަނދެއް
އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ އުޅަނދެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އެހެނިހެން ކުފުރު ޑިމޮކްރެސީއާއި އެފަދަ ކުނިބުނިތައް ދަށުގައި މުސްލިމުން ނިކަމެތިވެ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަދައަކުން ނޫންކަން މިއަދު މިދަނީ މުޅިދުނިޔެއަށް އެނގި ކަށަވަރުވަމުންނެވެ. ޠާޣޫތުންނަށް ޘަނާކިޔައި އެމުރުތައްދުންގެ ދިފާޢުގައި ނުކުންނަ މުނާފިޤުންނަށް މިކަން ހަޖަމްކުރުންވަނީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވެފައެވެ.

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މަތިވެރި ޞިފަ އަދި ޝަރަފްކަމުގައިވާ [ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރަން] ނުކުމެތިބި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ [އަލް-ޙިސްބާ] ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތްވަނީ ޚިލާފަތުގެ ހުރިހާ ވިލާޔަތެއްގައިވެސް މަޤްބޫލު އަދި ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް ވެފައެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި އަޅުކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަޚުންނަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ލާބައަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ފަހުލަވާނުން ތަކެކެވެ. ތިމާމެން ނަރަކައިން މިންޖުވުމަށް އެދިތިބެ، އަނެކުންވެސް އެ ނުބައި ނިމުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އަތުކުރި އޮޅާލައިފައިވާ ރެއާއި ދުވާލު، ވާރެޔާއި އައްވާއި ފިނީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފާރިސުންތަކެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެފަދަ [ނަމުގަައި] މުސްލިމު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައިގެން އޭގެ ދިފާޢުގައި މަރުދޭންކަމަށް ވަޢުދުވެގެންތިބި މުރުތައްދު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފަދަ ބަޔަކާއި އަލްޙިސްބާ ގާތްކުރާނީ ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟ ޑިމޮކްރެސީގެ ކުނި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަކީ ﷲގެ ފޮތުގައި މުންކަރާތެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުންކަރާތެއްވެސް، މިބައިމީހުންގެ ޠާޣޫތު ހުއްދަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމެއް ހުއްދަކޮށްގަންނަ ބައެކެވެ. އަދި ﷲގެ ފޮތުގައި ހުއްދަކަމެއް، އެކަމަކީ ޠާޣޫތީ ވެރިޔާ ނުވަތަ ޠާޣޫތު ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތުން މަނާކަމެއް ނަމަ، އެކަމެއް މާނާކުރަން ދުވާ ވަލު ކުއްތާތަކެކެވެ. ފާޙިޝްކަންތައްތައް މަގުތައް މަތީގައި ޢާއްމުވިޔަސް [އެބައިމީހުންގެ ފޮތުގައިި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދު] ފަހަނައަޅައި ދިޔުމުން މެނުވީ އެކަން މަނާކުރާކަށް މިއިން އެއްވެސް ފިރިހެނަކު ނުވަތަ އަންހެނަކުވެސް ނުގުޑާނެއެވެ. އެއީ އެކަމެއް [ﷲގެ ފޮތުގައިވާ ޙުދޫދު] ފަހަނައަޅައި ދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެސް މެއެވެ. މިމިންވަރުންވެސް މިޚަބީޘުންގެ ޙަޤީޤަތް ވިސްނާ ބަޔަކަށް އެނގި ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ނުދެއްކިހުރި ވާހަކަތައް ހުރީއެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ މުސްލިމު ފުލުހުންނެވެ. އެ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އެކި ކަންކަމަށް ބަހާލެވުނު އިރު، އަލްޙިސްބާގެ މަސައްކަތުން ސިނގިރެޓު، ޝީޝާ، ބަނގުރާ ފަދަތަކެތި ގެންގުޅޭމީހުން ހޯދައި އެމީހުން އެކަމުން ސަލާމަތްކުރެއެވެ. ބާޒާރުތަކުގައި އަންހެނުން ނިކަމެތިކޮށް އިޝްތިހާރު ޖަހަމުން އަންނަ އައުން ހުއްޓުވައެވެ. އެފަދަ ބޯޑުތަކުން އަންހެނުންގެ ޞޫރަތައް އުނިކޮށް ޠާހިރުކުރެއެވެ. އަންހެނުންނަށް ޢިއްޒަތް ހޯދައިދެއެވެ. އައުރަ ރަނގަޅަށް ނިވާ ނުކޮށް ބޭރަށްނުކުމެ އުޅޭ އަންހެނުން ދަމާގެންގޮސް ބޯ ކަނޑަނީކީނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރިވެތި ގޮތުގައި ވަޢުޡާއި ނަޞޭޙަތް އިއްވެއެވެ. ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުން ފުރިގެންވާ ލީފްލެޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. ބާޒާރުމަތީގައި ހަލަބޮލިވެ އެންމެން އުޅޭ ހިނދުވެސް ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ނަމާދަށް ދިއުމަށް ހަނދުމަކޮށްދީ އެކަމަށް ބާރުއަޅައެވެ. މިނެކިރުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދާމީހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ. ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވައިދީ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް މަގުތަކާއި ބާޒާރުތައްމަތީގައިވެސް ބަހައި ހަދައެވެ. ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްތައް އަނގަބަހުންވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ކޮންފަދަ ދަރުމަހުރި އަޅުކަމެއްގެ އަހުލުވެރިންނެއްތޯއެވެ؟

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....