ބޮޑު މުސާރަ ލިބުނު ޖާސޫސީ ވަޒީފާގެ ހިތިނިމުން، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ އުންޑައަކުން

މުރުތައްދު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަމެތިކަމާއެކު ދެކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެގެން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
މުރުތައްދު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަމެތިކަމާއެކު ދެކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެނީ

މުސްލިންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުސްލިމެއްކަމަށް ނިޞްބަތްވެހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޢަރަތްބެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް މުސައްލަމް، މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާގެ ލަޝްކަރަށް ޖާސޫސްކުރުމަށް ފޮނުވުމުން، ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފިއެވެ.

އަލްފުޤްރާން މީޑިއާއިން ނެރުއްވާފައިވާ 13 މިނުޓްގެ އެޗްޑީ ވީޑިއޯގައި، މި މުރުތައްދުގެ ފަތިފުށް އަމިއްލަ އަނގައިން ކިޔައިދެއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ހިއްވަރުދިން އޭނާގެ ބައްޕައާއި ބޭބެވެސް ފަޅާއަރުވާލައިފައިވެއެވެ. 19 އަހަރުގެ މި ޖާސޫސަކީ ފަލަސްޠީނުގައި އަލިފާން ނިއްވަން މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، މި ފުރުޞަތު ލިބުނީ އޭނާގެ ގޭ ކައިރީގައި ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ޔަހޫދީ އަވައްޓެރިޔާ ހުށަހެޅުމުން، އެކަން އޭނާގެ ބައްޕައާއި ބޭބެކައިރީގައި ހިއްސާކުރުމުރުން، އެދެމީހުން އެކަމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުންނެވެ. ލިބިގެންދާނެ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައެވެ. އަދި މަތީ މަގާމުތައް ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ފޮނު އުއްމީދުތައް ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި އެހިސާބުން އޭނާގެ ބައްޕައާއި ބޭބެއަކީވެސް ޔަހޫދީންގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓުން ތަކެއްކަން އޭނާއަށް އެނގިގެން ދިޔަކަމަށް އޭނާ އިޢުތިރާފުވިއެވެ.

އޭގެފަހުން އިޒްރޭލުގެ ތަމްރީނު ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ލިބިގެން މަސައްކަތް ފެށިކަމަށް އިޢުތިރާފުވިއެވެ. އެގޮތުން، ފަލަސްޠީނަށް ހަތިޔާރު އެތެރެކޮށް ހަދާމީހުންނަށާއި، ގާއުކާ ކޮންމެ މީހަކަށާއި، އިޒްރޭލުން ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށާއި، ޔަހޫދީ ސަރަޙައްދަށް ވަދެގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ އަދި ޙަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖާސޫސްކުރުމަށް އޭނާއާއި ޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށްވެސް އޭނާ އިޢުތިރާފުވިއެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް 5000 ޝަކަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށްވެސް ލިބޭކަމަށް އެއްބަސްވިއެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ފާޅުވުމުން އިޒްރޭލުގެ މޮސާދުން މީނާ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނަށްވެސް މި މުރުތައްދު އެއްބަސްވިއެވެ. އެއްބަސްވި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:-

  1. ހަތިޔާރުތަކާއި މިސައިލްތައް ހުރިތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
  2. ކޮންމެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒެއް، ފަހަރަކު ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން
  3. ފަލަސްޠީނުން އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ހިޖުރަކުރި އިޒްރޭލް ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި އުޅޭ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ނަންތައް ދިނުން
  4. އެތާ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތެއްގެ ނަން ދިނުން

ކަން ހިނގިގޮތް ﷲގެ ޢަދުއްވުގެ ދުލުން ކިޔަދިނެވެ. ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ދެވުމުން، މީގެ އިތުރުންވެސް ކަންކަން ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޚިލާފަތަށްގޮސް ޢަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ނިންމުމަށްފަހު ޝަރުޢީ ދައުރާވެސް ނިންމުމުން ކަމުގައި މޮސާދުން އެންގިއެވެ. ތުރުކީ ތެރެއިން ގޮސް އިސްލާމީ ދަޥްލަތައް ވަނުމަށްފަހު، އެއް ގެސްޓު ހައުސް އިން އަނެއް ގެސްޓު ހައުސްއަށް ބަދަލުވަމުން ދިޔައެވެ. ތަމްރީނު ކޭމްޕަކަށް ނުދެވި 2 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްވުމުން، ގޭމީހުންނަށްވެސް އޭނާގެ ޚަބަރެއް އެންގޭނެގޮތެއް ނެތުމުން، އިންޓަރނެޓް ކެފޭއަކަށް ގޮސް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަނީ ރަނގަޅަށްކަމުގައި ބައްޕައަށް ޚަބަރު ދިނެވެ. އެނބުރި އައުމުން އޭނާ ގެސްޓު ހައުސް ދޫކޮށް ދިޔަކަން، ޙަވާލުވެހުރި އަމީރަށް އޮތީ އެނގިފައެވެ. އަދި އަމީރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ތެރެއިން އެކަން ހިމެނިގެންވާކަން އޭނާއަށް އެންގުނެވެ. އެހެންކަމުން، އޭނާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަތްކަމަށާއި، އަދި ފޯނުކޯލެއް ކުރަން ދިއުމުންއޭނާގެ މައްޗަށް ޝައްކުކޮށް އަދަބެއް ދީފާނެކަމަށް ބިރުހީވިއެވެ. ހިތްނުތަނަވަސްވެެގެންގޮސް އަނެއްކާ ބައްޕައަށް ގުޅާ އެވާހަކަތައް ކިޔައިދިމުން، އަވަހަށް އެނބުރި އަންނަން ބައްޕަ ބުންޏެވެ. ނުދެވިގެން އުޅެނިކޮށް، ބޯޑަރު ބަލަހައްޓާ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ޔުނިޓަކުން އައިސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރަން ފެށިއެވެ. އަދި އަލިފުންޔާއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދީ އޭނާ އިޢުތިރާފުވިއެވެ.

[ފައިސާއާއި އެނޫން އެހެން ހުރިހާ ތަކެތިން ދަޅަދައްކައިގެން، އަހަރެން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދާ މިތަނަށް ގެނައި އަހަރެންގެ ބައްޕައަށާއި ބޭބެއަށް ބުނެލަމެވެ. ﷲ ޢައްޒަވަޖައްލައަށް ތައުބާވާށެވެ! ތައުބާވެގެން ތިކަން ހުއްޓާލާށެވެ! ތައުބާވާށެވެ!]

މުރުތައްދު މުޙައްމަދު ސަޢީދު އޭނޭގެ އާއިލާގައި ތިބި ޖާސޫސުންނަށް ތައުބާވުމަށް ގޮވާލަމުން ބުންޏެވެ.

[އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ޖާސޫސްކުރަން އަންނަ ކޮންމެ ޖާސޫސަކަށް ބުނެލަމެވެ. ކަލޭމެންނަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެއެވެ! އެންމެފަހުން، އެމީހުން ކަލޭމެން ހައްޔަރުކުރާނެއެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ޙައްދު ޤާއިމްކުރާނެއެވެ.]

ވީޑިއޯގައި ޖާސޫސް ގޮވާލިއެވެ. ވީޑިއޯ ނިންމާލައިފައިވަނީ ޖާސޫސް މުޙައްމަދު ސަޢީދުއާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ޖާސޫސުންގެ ނަންތަކާއި ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބައެއްމީހުންގެ ލިބިފައިވާ ފޮޓޯތައް ހާމަކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މުޤައްދަސް ބިމުގައި މުސްލިމުންނަށް ޖާސޫސުކުރަން ފެށި މި މުރުތައްދުގެ ނިމުން ﷲ ދެއްކެވީ، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ އަތުންނެވެ. އޭނާގެ ނުބައިކަމުން އެފަދަ ކިތައްކުދިންނެއް ހައްޔަރުވެ، ޤަތުލްވެ، އަނިޔާ ލިބެމުން ގޮސްފައިވާނެތޯއެވެ. ކިތަންމެ މޮޅުވެގެން ޖާސޫސްކަމުގައި ކުރިއަރައިގެން ދިޔައެއްކަމަކު، އެއަށްވުރެ ބާރުގަދަ ފަރާތެއްވާކަން މިކަލޭގެ ހަނދާނެއް ނެތެވެ. މިވީހުރިހާ ދުވަހަކު އެއްވެސް ބިރެއްނެތި ކުރަމުން ދިޔަ މުރުތައްދު ޢަމަލުން އޭނާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވެއްދެވުމަށް މެދުވެރިވީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވެއްދެވީ ﷲ އެވެ. އެފަދަމީހުންނަކީ ހަމަލޮލަށް ހޯދަން އުނދަގޫ ބައެއްކަމަކު، ﷲ ދައްކަވަން މިންވަރުކުރެއްވުމުން އެކަން ވެގެންދާ ފަސޭހަގޮތް ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ! އެމެރިކާއަށާއި ޠާޣޫތީ ސަރުކާރުތަކަށް ޖާސޫސްކޮށްދޭން އުޅޭ ދިވެހިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި އަދި ޢާއްމުން މިއަދު ރާއްޖޭގައި މަދެއްނޫނެވެ. ފައިސާކޮޅެއްގެ ދަހިވެތިކަމުގައެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިންގާތައް ނުކުމެ ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ބިންތަކުގައި ވަނިކޮށް ބޮލާއި ހަށިގަނޑު ނިކަމެތިގޮތުގައި މުރުތައްދުން ގޮތުގައިވާޙާލު ވަކިނުކުރަނީސް ތައުބާވާށެވެ! އެންމެހާ ޢިއްޒަތެއްވަނީ ﷲއަށާއި، އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ؛ އަށާއި އަދި މުއުމިނުންނަށެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....