ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ޒިނޭކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުވެ ޢާއްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ޙައްދު ޖަހައިފި

ޒުވާނާގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ ޙައްދު ތަންފީޒުކުރަނީ
ޒުވާނާގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ ޙައްދު ތަންފީޒުކުރަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް، ދަޥްލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓިގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ، ތަޥްޙީދުގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން އަންނަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކެވެ. ޠާޣޫތުންގެ ވަޟަޢީ ޤާނޫނުތަކާއި ކާފަރުންގެ ނުފޫޒުން އެކީއެކަށް ނެއްޓިގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރެވޭ ހަމައެކަނި ދަޥްލަތަކީ، ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުކަން ކަށަވަރެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ޙުކުމްކޮށް ތަންފީޒުކުރެވެނީ، މުސްލިމު ދަޥްލަތްތަކުގެ ނަމުގައި ތިބި ޠާޣޫތީ ދަޥްލަތްތަކުގައި އެކަން ކުރެވޭ އަލްމާނީ އުޞޫލަކުންނޫނެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް ނަބަވީ މަންހަޖުގެ މަތީގައެވެ.

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގައި މުޙްޞިނަކަށްނުވާ މީހަކު ޒިނޭކުރުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުވެ، ޢާންމުންގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ ގައިގައި ޙައްދު ޖެހިގެންދިޔައީ ހުސްވި ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ. އެކި ޢުމުރުފުރައިގެ މީހުން މަންޒަރު ބަލަން އެއްވެ ތިއްބެވެ. އޭގެން ޢިބުރަތް ޙާޞިލްކޮށް، އެފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވުމުގެ ޢަޒުމު އެމީހުންގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އަތް އުފުލަމުން ދިޔައެވެ. ޠާޣޫތީ އަލްމާނީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުން ރުހޭކަމެއް ޤަބޫލުކޮށް ނުރުހޭ ކަންކަން އުނިކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، ޚިިލާފަތުގެ ބިމުގައި ޙައްޤުވެެގެންވާ އަދަބުން އެއްކިބާވާނެ އަމީރެއް ޖުންދީއެއް ނުވަތަ ޢާއްމު ފަރުދެއްވެސް ނުހުންނާނެއެވެ.

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....