ޖަޒަލްގައި ތިބި ނުޞައިރީންނަށް ޚިލާފަތުގެ ސިންގާތަކުގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފި

ޚިލާފަތުގެ ޢަސްކަރީ ޓޭންކަރަކުން ޙަމަލާދެނީ
ޚިލާފަތުގެ ޢަސްކަރީ ޓޭންކަކުން ޙަމަލާދެނީ

ޖަޒަލްގައި ތިބި ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންނާ ދެކޮޅަށް، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދު ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ. ބަރު ހަތިޔާރުތަކާއިއެކު ދެވުނު ޙަމަލާތަކުގެ ކުރިން، މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރު، މުރުތައްދުންގެ ޢަސްކަރީ ޙަކަރާތްތަކަށް ފާރަލައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލިއެވެ. އޭގެފަހުގައި، މުރުތައްދުންގެ ކިއްލާތަކަށާއި އަދި އެއްވުންތައް ހިނގަމުންދިޔަ ތަންތަނަށް ޓޭންކަރުތަކާއި ބޮޑެތި ހާވަންތަކުގެ އެހީގައި ޙަމަލާތައް އަމާޒުކުރިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ޙަމަލާދޭން ފެށީ ކުރިމަތިވެދާނެ ވައިގެ ޙަމަލާތަކަކަށް ތައްޔާރުވެ، ވައިގެ އުޅަނދުތަކަށް ޖަހާނެ ވެހިކަލްތައްވެސް ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެ. މި ޙަމަލާތަކުގައި ނުޞައިރީންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނުނަމަވެސް، ގެއްލުންތައް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....