ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ތައުބާވެ ތަޥްޙީދުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި ދިވެހި ދަރިއަކު ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ޝަހީދުވެއްޖެ

އަޙްމަދު މުންސިއު އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާޢުގައި ނުކުމެ ޤަތުލްވެފައި (ކ) އަދި ޖާހިލިއްޔަތައި މުރުތައްދުން ފުލުހުންގެ އަތްދަށުވެ ނެގިފައިވާ ފޮޓޯއެއް (ވ)
އަޙްމަދު މުންސިއު އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާޢުގައި ނުކުމެ ޤަތުލްވެފައި (ކ) އަދި ޖާހިލިއްޔަތުގައި ދިވެހި މުރުތައްދު ފުލުހުންގެ އަތްދަށުވެ ނެގިފައިވާ ފޮޓޯއެއް (ވ)

ދިވެެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު މުޖުތަމަޢުގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް ޙައްޤު މަގުން އެއްކިބާވެފައިވަނިކޮށް، ﷲގެ ރަޙްމަތުން ޙައްޤުގެ އަލިކަން ފޯރި އަޙްމަދު މުންސިއު (މޮޗޯ) ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި، އެންމެ ދަރުމަލިބެނިވި ޢަމަލުކުރުންމަތީ ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި، އަލަތު އަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަަކުރި މުންސިއުއަކީ ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ދަރިއެކެވެ. ޙަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް އަނދިރިކަމުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު، ﷲއަށް ތައުބާވެ، މި ޢަޒުމްވަރުގަދަ ފަހުލަވާން އިޚްތިޔާރުކުރި މަގަކީ، ފިނޑިންނަށް ލޯ އަޅައިލަންވެސް ނުކުރޭވަރުގެ މަގެކެވެ. ﷲގެ މަގުގައި ޙައްޤު ޖިހާދުކުރުމުގެ އަޅުކަމުގެ މަގެވެ. ޑިމޮކްރެސީގެ ދަށުގައި ކެމޯފްލާޖް ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން ބަޑިތަކެއް ހިފައިންގެން މުޖާހިދުންކަމަށް [ހެދިގެން] ޠާޣޫތުންގެ ހިމާޔަތުގައި ތިބި މުރުތައްދު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަގެއް ނޫނެވެ. އެތައް އަހަރުތަކަކަށްފަހު ރުޖޫޢަކުރެވުނު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މަގެވެ. މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރުލް ބަޣްދާދީގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުގެ ޝުޖާޢަތުން ފުރިގެންވާ ހިއްވަރުގަދަ މުޖާހިދުންގެ މަގެވެ. ތަޥްޙީދުގެ ކަލިމައިގެ ދިފާޢުގައި ކެމޯފްލާޖް ޔުނިފޯމުއަަޅައިގެން ތިބި ޢިއްޒަތްތެރި ފަހުލަވާނުންގެ މަގެެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތަކީ ތޯތޯ ވާހަކައެއްނޫންކަން އަދުގެ ދިވެހި ދަރިން މިހިރަގެން ހާމަކޮށްދެނީއެވެ. ޑިމޮކްރެސީގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން ނިކަމެތިކުރަން އެދޭ ގޮނޑިކޮއްކޮ ޝަހީމުމެން ފަދަ މުޖުރިމުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތަކީ [ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއް] ކަމަށް އަނދުން އަޅުވަމުންދާއިރުވެސް، ހައްދުފަހަނައަޅައި ނުދާ ހެޔޮ ވިސްނޭ ދިވެހި ދަރީން ނުކުންނަކަމީ މި މުޖުރިމުންނަށް ހަމަނިންޖެއްވެސް ނުލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ޕޯޑިއަމްތަކަށް ބޮޑެތި ހެދުމާއި ފަގުޑިތައް އެޅި [ދުނިޔަވީ ގޮތުން] މަޝްހޫރު މީސްމީހުން ގެނެސްގެންވެސް ﷲގެ ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ޤުރުބާންވުމުގެ ޢަޒުމުގައި ނުކުންނަ ޖިސްމުތަކަށް އެއްވެސް ލޮޅުމެއް ނާންނާތީއެވެ. ބޮޑު ޚަރަދުތައްކޮށް މުސްލިމުންގެ ފަސްފަހަތުން ޖާސޫސުކޮށް މުރުތައްދުވެ ދީންވިއްކައިގެންވެސް ދިވެހި ފާރިސުންގެ މަގަށް ހުރަސް ނޭޅޭތީއެވެ.

ކާފަރުންވެސް މިއަދު ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް ވެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ޤަތުލްވެދާ މުޖާހިދުގެ ހިސާބުން އެކަން ނުނިމޭކަމެވެ. އެފަދަ އެންމެ މުޖާހިދެއްގެ ފަހަތުން އެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހިނގުމަށް ތެދުވާ އެތައް އެތައް މުޖާހިދުންނެއް އުފެދިގެން އަންނަކަމެވެ. އަދި ކިތަންމެ ބިރެއް ދައްކައި ހުއްޓުވައި ޖަލަށްލައި އަނިޔާކުރިނަމަވެސް، މިކަންވަނީ މިހެންކަމެވެ. ޠާޣޫތުންގެ ބޫޓުތަކުގައި ދޫލައިދޭންތިބި ނިކަމެތި ސޫފިތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެވެ. ނަޢަމްސޫފިތަކަށްވުރެ ފުރެދިފައިވާ ކާފަރުންނަށްވުރެވެސް މި މުނާފިޤުންގެ ސިކުނޑީގައި ތެތްކަމެއް ނެތީމައެވެ. މުޗޯގެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމާއި ފަހުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލު ފެނުނު އޭނާގެ ރައްޓެހިން އޭނާއަށް ކުރަނީ ތަޢުރީފެވެ. އޭނާއަށް ކުރަނީ ހެޔޮ ދުޢާއެވެ. [ޓެރަރިސްޓުންނޭ، ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔަ މީހުންނޭ] ކިޔައި ކިތަންމެ ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، އެކަން އެމީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހައްދުފަހަނައެޅި ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތަކާއި އެއަށް އައި ބަދަލު ދުށް މީހުންނަކީ އެއީއެވެ. މީޑިއާއާއި ގޮނޑިކޮއްކޮ ނޫސްވެރިންނާއި ޠާޣޫތީ ސަރުކާރުތަކުގެ ދިފާޢުގައި ތިބި ޣައްދާރުންނެއް ނޫނެވެ.

އަޙްމަދު މުންސިއު ޤަތުލްވެދިޔަކަން ކަށަވަރީ ތަޥްޙީދުގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުން މަތީގައެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މަރުވެ ކުނިވާ ޤައުމިއްޔަތުގެ މަގަކު ނޫނެވެ. ﷲ &، މުންސިއުގެ ޝަހާދަތު ޤަބޫލުކުރައްވާށިއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށާއި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އަދި އެ މަގުގައި ﷲގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ނުކުތް އެންމެހާ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ސާބިތުކަން ދެއްވާ ޝަހާދަތު މިންވަރުކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން..

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ސުބްހާނަﷲ ހިތްތައް އެފުއްމިފުށަށް ފުރޮޅުއްވާ ކަލާންގެ މަތިވެރިކަމާއެވެ. މި ކުފުރުގެ މީޑިއާތަކުން މިފަދަ ފަހުލަބާނުން ޖިހާދަށް ދިއުމުން އެމީހެއްގެ ކުރީގެ ބެކްގްރައުންޑް އާންމުއްނަށް ކިޔާދޭން އޭނަ ކޮށްފައިވާ އެންމެހާނުބައި ކަންތައްތަކެއް ފަޅާއަރުވާ އެއީ ނުބައިނުލަފާ މީހެއްކަމަށް މީހުންނަށް ސިފަކޮށްދޭން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲޢަލއިހިވަސައްލަމް ގެ ޞަހާބީންގެ ކުރީގެ ހަޔާތް މި ސިކުޑި އުނި ސޫފިތަކަށް ނޭނގޭކަމެވެ. ޢުމަރުގެ ޢަލައިހިއްސަލާމް އިސްލާމްވުގެ ކުރިން ހަމަގައިމުވެސް މުންސިއުއަށްވުރެ 100 ގުނަ ނުބައިވާނެ ނަމަވެސް ހައްގުމަގު އެނގި އިސްލާމްގެ ނޫރުލިބުމުން ވެގެންދިޔައީ ހައްގާއި ބާތިލް ވަކިކޮށްދިން އިންފާރަށެވެ. އިދި އިސްލާމްދީނުގެ 2ވަނަ ޚަލީފާއެވެ. އަދި މާތް ނަބިއްޔާ އަށްފަހު ރަސޫލަކުފޮނުއްވާނަ އެފަރާތަކީ ޢުމަރުގެފާނުކަމަށް މާތް ނަބިއްޔާ ހަދީޡް ކުރެއްވި އިސްލާމްދީނުގެ ސިންގާއެވެ.

  2. މުޗޯގެ ޝަހާދަތަކީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ކޮންމެ އަޚަކަށް އިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅެއް.އިސްލާމް ދީނަށް ބޭނުންވަނީ އެފަދަ ކެރޭ ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނުން. މިހާރު ޚާއްސަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ މަޑުމައިތިރި ކަމުންކަމަށްބުނެ ތިމާ އާއި ރައްބާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ތިމާކުރިމަތީ މީހަކު ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔަސް ޗުއްޕުވެސް ބުނަން ނުކެރޭ.
    ހިދާޔަތް ދައްކަވާށި……