]ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ] – ދިވެހި ނަޝީދު (މަދަޙަ)

މަދަޙައިގެ ތެރެއިން
މަދަޙައިގެ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރެއިން މަންޒަރެއްގައި ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ މުޖާހިދަކު ތަޥްޙީދުގެ ކަލިމަ އެކުލެވިގެންވާ ދިދަ ވިހުރުވުމުގައި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި މަދަޙަ ނަޝީދު [ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ] ނުކުމެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއިއެކު “ޙައްޤު” މީޑިއާއިން ނެރެފައިވާ ވީޑިއޯ މި މަދަހައިގެ ދިގުމިނަކީ 3 މިނުޓް 34 ސިކުންތެވެ. ފައިލް ސައިޒަކީ 350mb އެވެ. ޑައުންލޯޑު ލިންކުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޕްޑޭޓްވަމުންދާ ވަރަކަށް މި ޞަފްޙާއަށް އިތުރުކުރަމުން ދާނަމެވެ. إن شاء الله

މިކަމުން އެނގިގެންދާ އެއްކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން، އުފަން ފަސްގަނޑުގައި ތިބި އަޚުންނާއި އުޚްތުންގެ މަތިން ހަނދާން ނެތިގެން ނުދާކަމާއި އަދި ހެޔޮގޮތް އެދޭ މިންވަރެވެ. މިކަމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް:

HD 1080p 350mb mp4 ޑައުންލޯޑް
HD 1080p 350mb mp4 ޑައުންލޯޑް
HD 720p 235mb mp4 ޑައުންލޯޑް
Stream 58mb ޑައުންލޯޑް
Low 16mb ogv ޑައުންލޯޑް

ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ

ޅެން އަދި ރާގު ހެއްދެވީ: އަބޫ ޢަބްދުﷲ

ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ، ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ،
ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ، ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ
ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ…

ހިތްތަކަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދިނީ، ހިތްވަރާ އެކުގައި ޙާޞިލްކުރީ،
ހިތްއުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނީ، ހިންމަތާއެކު ތާ ޤާއިމްކުރީ،
ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ…

ކާފަރުންގެ ބާރު ދަށްކުރީ، ޢާލަމީ ހަނގުރާމައެއް ފެށީ،
ފާޅުގައި ތަޥްޙީދު ދިރުވަނީ، ވާ އެ ޝިރުކިއްޔާތު ނައްތަނީ،
ހާދަހާ ބިރެކޭ އެ ގަންނަނީ، ފާޅުގައި ދޮގުތައް ފަތުރަން ފެށީ،
ކާފަރުން ރުއްސަން އެ ބަސްބުނީ، ތާ އަޚުން ހައްޔަރު ކުރަންފެށީ،
ތާ އަޚުން ހައްޔަރު ކުރަންފެށީ…

ހިތްތަކަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދިނީ، ހިތްވަރާ އެކުގައި ޙާޞިލްކުރީ،
ހިތްއުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނީ، ހިންމަތާއެކު ތާ ޤާއިމްކުރީ،
ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ…

ވޭ ހިޔާވަހިކަން އެ ބިންތަކުން، ދޭ ހިލޭ ގިނަގުނަވި ޚިދުމަތުން،
ނެތް ބިރެއް ޓެކުހަށް އެ ދަޥްލަތުން، ވޭމެ ޢިއްޒަތުގައި އެ މުސްލިމުން،
މިއްލަތުން ބޭރެއް މަށެއް ނުވަން، ދިއްލަމުން ވިދުވަރު އެ ޙައްޤު މާތް،
ދެއްވި އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގައި، ވިހުރަނީ ތަޥްޙީދު ކަލިމަ މާތް،
ވިހުރަނީ ތަޥްޙީދު ކަލިމަ މާތް…

ހިތްތަކަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދިނީ، ހިތްވަރާ އެކުގައި ޙާޞިލްކުރީ،
ހިތްއުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނީ، ހިންމަތާއެކު ތާ ޤާއިމްކުރީ،
ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ…

ޖަލުގެ ތޭރިތައް އެ ބަނޑިކުރީ، ކަނު ޝިޢާރުތައް ފައިދަށު ކުރީ،
އަދު އެ ބޯޑަރުތައް އެ ފުނޑުކުރީ، ދެން ޚިލާފަތު ތާ އިޢުލާންކުރީ،
ނައިނަވާ ރައްޤާ ފަތަޙަކުރީ، ވަކިވެގަތް ޝިޔަޢީން ޤަތުލުކުރީ،
ބަސްތަކަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދިނީ، ޝަރީޢަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ،
ޝަރީޢަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ…

ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ، ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ،
ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ، ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ
ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ…

 

The Islamic State, Bāqiyah (Persists)

The Islamic State, persists

Hearts became rejuvenated,
With courage they attained,
Hearts became elated,
With endurance they established,
They established the Islamic State

Subdued the disbelievers,
Started a global war,
Reviving tawheed openly,
Destroying every object of Shirk,
How terrified they are?
Initiated to spread blatant lies,
(Munāfiqūn) Spoke that which pleased the disbelievers
Thus, they started to seize the brothers

There’s refuge in those lands,
Numerous services for free,
A state with no fear of Taxation,
Muslims live with dignity
I haven’t gone out of the Millat
I’m illuminating the Magnified Truth
Within the Islamic Guidance bestowed upon me,
Waving the flag of the Noble Kalimat At-Tawhīd

Destroyed the barriers of prison
Trampled the blind (nationalistic) slogans
Today, They’ve destroyed those borders
At last, The Khilāfah was announced
Conquered Nainawa and Raqqa
The Shī’ā renegades were killed
Words given life
Islamic Sharī’ah was established

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ﷲ އަކްބަރު . ސާބަހޭ ލޯބިވާ އަޚުންނޭ. ތިޔަ އަޚުންގެ މަސައްކަތް ﷲ ގެއްލެނިވި ނުކުރައްވާށި.