ޒަކާތާއިބެހޭ އިދާރާ: އަވަށްތަކަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފި

ކެއްކުމުގެ ބުރަމަސައްކަތުގައި
ކެއްކުމުގެ ބުރަމަސައްކަތުގައި

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޒަކާތުގެ ކަންކަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއިން، ސަރަޙައްދުގެ އަވަށްތަކަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ހޮޓާ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ. ފެށިއިރު 600 ގެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އައި ކާއެތިކޮޅު، ﷲގެ ވާޤިފުޅާއިއެކު މިހާރު 1500 ގެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ.

ބޮޑެތި ލޯގަނޑުތަކުގައި އަލުވި ރިހައާއި އެއްގަމު މަސްރިހަ ކައްކަމުންދާއިރު، ބަތާއި ރޮށިވެސް ކާތަކެތީގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ. ރޮށި ފިހުމަށްޓަކައި ބޭނުުންކުރެވެނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މެޝިނެކެވެ. އެއްފަހަރަކާއި އެތައްސަތޭކަ ރޮށްޓެއް ފިހެލެވޭ މި މެޝިނުން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރެވި ހައްޓަށް ލުއިވެގެންދެއެވެ. ﷲގެ ވާޤިފުޅާއިއެކު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް އަންނަނީ ތިޔާގިވެ ކުރިއަރަމުންނެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....