ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 72 މުރުތައްދުން މަރާލައިފި

ޚަލްޚަލާ ވައިގެ މަރުކަޒު
ޚަލްޚަލާ ވައިގެ މަރުކަޒު

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު، ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި ތިބި ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންގެ އަމާޒުތަކަށް ޙަމަލާ ދީފިއެވެ. އައްސުވައިދާ އަވަށުގެ އުތުރުން އޮންނަ މި ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ދިފާޢީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޞަފުތައް ކަމަށްވާ، އަލްބުޙާރަތު، އަލްމަހްޖޫރާ އަދި ތެލްޛޮފަރަށް ދެވުނު މި ޙަމަލާތައް 8 ގަޑިއިރެއްހާއިރު ކުރިއަށް ދިޔަކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މި ޙަމަލާތަކުގައި ބައްޝާރުގެ ޞަފަވީ ފައުޖުތަކުން ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި ޖެޓުތަކުން ބޮން އެޅިކަމަށާއި އަދި ބަރުހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކުރިއެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ޙަމަލާތަކުގައި މުޅިއަކު 72 މުރުތައްދު ސިފައިން މަރާލެވުނެވެ. އެއީ އަލްބުހާރަތުން 50، އަލްމަހްޖޫރާއިން 15 އަދި ތެލްޛޮފަރުން 7 މުރުތައްދުންނެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....