ފިލްމު ސީޑީތަކާއި މިއުޒިކް ސީޑީތައް އަދިވެސް ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި އަތުލައި ނައްތާލުން

ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ޝައިޠާނާގެ ނުބައި ވަހުޝީ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތައް އިއްވައިދޭ ތަކެތި ނައްތާލެވެނީ
ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ޝައިޠާނާގެ ނުބައި ވަހުޝީ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތައް އިއްވައިދޭ ތަކެތި ނައްތާލެވެނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތަކީ، ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުންކަމަށްވާއިރު، ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮތްތަކާއި، ފިލްމު ސީޑީތަކާއި އަދި ލަވަޔާއި މިއުޒިކުގެ ސީޑީތައް ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަނޫން މިފަދަ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް އަލްޙިސްބާއިން ހުރިހާ ވިލާޔަތެއްގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

އެގޮތުން، ވިލާޔަތުލް ބަރްޤާ އަދި ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ ޚިލާފަތުގެ މީޑިއާއިން ޢާއްމުކުރި ފޮޓޯތަކުގައި، އެތަކެތި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ޖަމާކޮށް އަންދާލާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ. ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންކަން ހުއްދަކޮށްގެން ހެދިފައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި ޑިމޮކްރެސީގެ ކުފުރު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ގެންގުޅުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްކަމުގައެއް ނުވެއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....