ދިވެހި އޯޑިއޯ ތަރުޖަމާ: އަބޫ ބަކްރު > ގެ ޙަޔާތްޕުޅު – އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \

އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \ އަކީ ޔަމަނު ދަރިފަސްކޮޅުގެ، އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯއަށް އުފަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. މުޖާހިދެކެވެ. ކެލިފޯނިއަރގެ މިސްކިތެއްގައި އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވޮޝިންގޓަން ޑީސީ ގައިވެސް އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރު އެނބުރި ޔަމަަނަށް ވަޑައިގެން، 2006 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ހަމައަށް ހުންނެވީ އީމާން ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމް އުނގަންނަވައިދެއްވާ މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އިމާމް އަންވަރު ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލީ 12 ޑިސެމްބަރ 2007 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޙާލަތާއިމެދު ނުހަނު ކަންބޮޑުވެލައްވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ރުޖޫޢަކުރެއްވުމަށް ޝައިޚް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ގިނަގިނުއެވެ. އިމާމް އަންވަރު \ ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ އެމެރިކާނުންގެ ސީ.އައި.އޭ ސިއްރު ވައިގެ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާލި ދެ ޑްރޯނެއްގެ މިސައިލް ޙަމަލާގައި، 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ވީ ދުވަހު ޔަމަނުގެ އަވަށެއްކަމުގައިވާ އަލްޖައުފް ގައެވެ.

މި ދަރުސްތަކަކީ އަބޫ ބަކްރު > ގެ ޙަޔާތްޕުޅާއިބެހޭގޮތުން އިމާމް އަންވަރު \ އިނގިރޭސި ބަހުން ދެއްވާފައިވާ ދަރުސްތަކެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. އަބޫ ބަކްރު > އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން ވޭތުކުރި ޙަޔާތާއި، ނަބިއްޔާ ؛ އާއިއެކުގައި މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުކުރެއްވި ޙަޔާތާއި، އަދި އެހެންމެ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚިލާފަތުގައި ވޭތު ކުރެއްވި ޙަޔާތުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޞައްވުރެއް މި ދަރުސްތަކުން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން: އަބޫބަކްރުއް ޞިއްދީޤް > އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅާއި އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ދުވަސްވަރު
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 265
ތަރުޖަމާކުރި ފަރާތް: އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްމާލްދީފީ
ފައިލް ފޯމެޓް: .pdf
ފައިލް ސައިޒް: 3.22 Mb

 

އަޑުއެއްސެވުމަށް: ވަކިވަކިން އޯޑިއޯތައް އަޑުއެއްސެވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ!
ފައިލް: .mp3
ފައިލް ފޯމެޓް: .zip
ފައިލް ސައިޒް: 1.2 Gb

 

ފައިލް: .ogg
ފައިލް ފޯމެޓް: .zip
ފައިލް ސައިޒް: 645 Mb

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. އެންމެ އޯޑިއޯއެއް ނޫން އެ ލިންކުގަ އިނީ. 15 އޯޑިއޯ އެބައިން.. ގަޑި އިރެއްހާއިރު އެއްޗެއްގެ ދިގުމިނަކީ mp3 ފޯމެޓަށް ހުރީ.