[حتى تأتيهم البينة] ގެ ނަމުގައި ނަޞާރާއިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތާއި އިންޒާރުގެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ނެރެފި

އަލްފުރްޤާން މީޑިއާއިން ނެރުއްވި حتى تأتيهم البينة ވީޑިއޯ ކަވަރު
އަލްފުރްޤާން މީޑިއާއިން ނެރުއްވި حتى تأتيهم البينة ވީޑިއޯ ކަވަރު

ނަޞާރާއިންނަށް އޮޅުން އަރާފައިވާ އެތައް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން [حتى تأتيهم البينة] (އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ބަޔާންވެގެންވާ ހެކި އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން!) ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މީޑިއާއެއް ކަމުގައިވާ އަލްފުރްޤާން އިން ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ނެރެފިއެވެ.

ހަތަރު ބަހަކުން ސަބްޓައިޓްލްސް އާއިއެކު ނެރުނު 29 މިނުޓުގެ މި ވީޑިއޯގައި ފަށާފައިވަނީ، ނަޞާރާއިންގެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށްދިނުމުންނެވެ. އަދި އޭގެފަހުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ނަޞާރާއިންނާއިމެދު ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަގޮތުގެ ތަފްޞީލްތައް ދީފައިވައެވެ. އަދި ޚިލާފަތުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމުގައިވާ އައްރައްޤާގައި [ޛިންމީ] އިންގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ނަޞާރާއިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އިންޓަވިއުތައް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މެކޭނިކުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދިވެސް މިނޫން އެތައް ނަޞާރާއެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުން އަންނަކަން ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތު އައުމުން އިސްލާމްދީނުގެ އުޞޫލުތައް ހުށަހެޅި އެގޮތުގެމަތީން ޖިޒްޔަދީގެން އުޅެމުން އަންނަކަމަށް އެމީހުންގެ ވާހަކަތަކުގައި ހާމަކުރެއެވެ. ބައްޝާރުގެ ދުވަސްވަރުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައްވެސް އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް އައުމުން އެކަންކަން ނަޞާރާއިންނަށްވެސް ނިންމައިދެމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ޛިންމީންނަކީ ކޮބައިކަމާއި ޖިޒްޔަދިނުމަކީ ކޮބައިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މިންވަރާއި އެނެގެނީ ކޮންބައެއްގެ އަތުންކަމާއި މިފަދަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ޝަރުޢީ ދަލީލްތަކާއިއެކު ވީޑިއޯގައި އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މި ވީޑިއޯގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އަގުވައްޓާލުމަށްޓަަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކާފަރުންނާއި އަދި ޞަޙަވާތުން ޚިލާފަތޭ ކިޔައިގެން ފަތުރާ ބުހުތާނުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވެގެންދެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތަކީ އެމީހުންގެ އަތު ޖެހޭހައި ނަޞާރާއެއްގެ ކަރުބުރިކޮށް ހަދާބައެއް ނޫންކަން އެނގި ހާމަވެއެވެ. ވީޑިއޯ ނިންމާލަމުން، ޖިޒްޔަދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ނަޞާރާއިންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރުގެ މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ވިލާޔަތު ބަރްޤާ އަދި ވިލާޔަތު ފިޒާންގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ނަޞާރާއިން ވަޅިންނާއި ބަޑިތަކުން ޤަތުލްކުރެވޭ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ކައިރިން ދައްކާލައިފައިވެއެވެ.

¢وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ£
[އަދި ޢިއްޒަތްވަނީ ﷲ އަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށާއި އަދި މުއުމިނުންނަށެވެ. އެހެނަސް، މުނާފިޤުން އެކަމެއް ނުދަނެއެވެ.]
( سورة المنافقون:8)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު