ޔަމަންގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމް ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަން!

އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ކައިރިއަށް އެއްވެ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ތަޥްޙީދުގެ ދިދަ އުފުލަނީ     އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ކައިރިއަށް އެއްވެ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ތަޥްޙީދުގެ ދިދަ އުފުލަނީ
އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ކައިރިއަށް އެއްވެ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ތަޥްޙީދުގެ ދިދަ އުފުލަނީ

ޔަމަންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެބިމަށް ވެރިވަމުންދާ ހޫޘީންގެއަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަޑު އުުުފުލަން ފަށައިފިއެވެ. ހޫޘީންނަކީ ޢިރާނުގެ ރާފިޟީ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރުދީގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނަށް ތަބަޢުވާ ބައިގަނޑެކެވެ. ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްކަމުގައި ތިބި އާލްސަލޫލްގެ ބާޣީ ބައިގަނޑުން ވަނީ ހޫޘީންނަށް ޙަމަލާ ދިނުމުގެނަމުގައި ހަމައެއް ލަމައެއް، އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއްނެތި ކަމާނުބެހޭ ކުށެއްނެތް އެތައް މުސްލިމު އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންގެ ބޮލަށް ބޮންއަޅަން ފަށާފައެވެ.

ޔަމަނަށް އަތްގަދަކުރަމުން އަންނަ ހޫޘީންނާއި އަދި ހޫޘީންނަށް ޙަމަލާދިނުމުގެނަމުގައި ޢާންމު މުސްލިމު ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ބޮންއަޅަމުންދާ އާލްސަލޫލުގެ ބާޣީންނަކީވެސް އެއް ފައިސާ ފޮތީގެ ދެފުއްކަން މިއަދު މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށާއި، އަދި ޣައިރުމުސްލިމުންނަށް ވެސް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އެހެންކަމުން ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުންވެސް މިއަދު ގޮވާލަނީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަން އެމީހުންނަށް ވެސް ލިބުމަށެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިކަން ޔަމަނުގެ ބިމުގައި ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....