އުސާމާވީ ޝަހީދު! އޭ މީޑިއާތަކާ… ކަލޭމެންނަށް ހަލާކުހުރި! މަރުވެ ކުނިވީ ހަމަ ކަލޭމެން!

އާޚިރަތުގައި މިއިސްލާމީ ކުލަވަރެއް މޫނުމަތިން ދައްކައިގެން މިތިބަ މީޑިއާތަކުގެ ހަޤީޤީ ޞާހިބުންނަކީ ފަހެ ކޮންބައެއްބާއެވެ؟ މުސްލިމުންނާއި ދިވެހިންގެ ފިކުރުތަކާއި ޚިލާފުވާނޭހެން މިބައިމީހުން މިއަޅުވެތިވަނީ ފަހެ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ އެވެރިންގެ ޙިޔާލާއި ފިކުރު އެބަޔަކަށް ތަސްލީމުކޮށްގެން މިއުޅެނީ ފަހެ ކޮންބަޔަކަށްބާވައެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ޢަދުއްވުން ފާޅުގައި އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި މީގެ ޖަވާބު ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ބުނެފައިވެއެވެ:

“911ގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ތަކުރާރުކޮށް ފައިކައްސާލުމަށްފަހު މިއަދު ވޮޝިންޓަނުން (އެމެރިކާނުން) އެއަށް ރައްދުދެވެމުން އެބަ ގެންދެވެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން، ފިނިހަނގުރާމައަށްފަހު އެއާއި އެއްފަދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ސިޔާސީ ހަނގުރާމައެއްގެ ކެންޕޭން މިހާރު ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. އެއީ އަސްކަރީ ނަފްސާނީ ޢަމަލިއްޔާތުތަކާއި، ސިއްރު އިސްތިޚްބަރާތު (CIA ، އިންޓެލިޖެންސް) ގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފެށިގެންގޮސް، ފާޅުގައި ފައިސާދެވި ހިނގޭ މީޑިއާ އަދި ފިކުރުކުރާ މާހިރުންނާއި ހަމަޔަށެވެ. ވޮޝިންޓަނުން (އެމެރިކާނުން) ދިހަ އެތައް ގުނައެއްގެ މިލިއަން ޑޮލަރު އޮއްސާލަމުން މިދަނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުންގެ އިޖްތިމާއި ދިރިއުޅުންތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަކަށް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ޒާތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ވެސް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށްޓަކައެވެ.”[1]

އަދިވެސް އޭގައި ބަޔާންކުރިއެވެ: “ގާތްގަނޑަކަށް 24 ޤައުމެއްގައިވާ އިސްލާމީ ރޭޑިއޯތަކާއި، ޓީވީ ޝޯތަކާއި، މުސްލިމް ސުކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައިދޭ މިންގަނޑުތަކާއި، މުސްލިމުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރާ މާހިރުންނާއި، ސިޔާސީ ތަމްރީނު ކުލާސްތައް ނޫނީ މިނޫންވެސް “މެދުމިނުގެ އިސްލާމްކަން” ފަތުރާ ޕުރޮގްރާމްތަކަށް ވޮޝިންޓަނުން (އެމެރިކާއިން) ވަނީ ސިއްރުގައި ފަންޑުތައް (އެބަހީ: ފައިސާގެ އެހީތައް) ދީފައެވެ.”

ދެން މިއަށް އަޅުގަނޑު އިތުރު ކުރާންވީ އެއްޗެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެންގެ ޢަދުއްވުންތައް މިދަނީ އަހަރެމެންގެ ދީން ފުޑާލެވޭނޭ ހުރިހާ ގޮތެއް ރާވަމުންނެވެ. ސީދާ ހަނގުރާމަކުރުމުގެ އިތުރުން މުނާފިޤުންނަށް ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާތައްދީ އަހަރެމެންގެ ގޭގެ ތެރެއިންވެސް މިދީނަށް ޙަމަލާދިނުމުގައި މިބައިމީހުން ކެނޑިނޭޅި މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މުޖާހިދުންގެ ލީޑަރު، މުސްލިމުންގެ ޝަރަފު އުސާމާ \ ގެ ޝަހާދަތާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ މީގެ ތެރެއިން ލަފްޒުތަކުގެ ޕުރޮޕަގެންޑާތަކެވެ. އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންނާއި ނުބައްދަލު ގޮތަކަށް އެބޭފުޅާއަށް ބަސްތައް އަޑުއަހާލަންވެސް ޢައިބުގޮތަކަށް ރައްދުކުރެވެމުން ދިއުމެވެ. ފަހެ ލަފްޒުތައް ބަދަލުކުރުންވެސް މިއީ މިފިކުރީ ހަނގުރާމައިގެ ބައެއްބާ؟

އެމެރިކާގެ ޑިޕާރޓްމަން އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީއިން ލީކުވެފައިވާ މެމޯ ތަކުން މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ފާޅުވެފައިވެއެވެ. އޭގައި އެވެރިންގެ މަންދޫބުންނަށްވަނީ “ޖިހާދީން” ނުވަތަ “މުޖާހިދުން” ފަދަ ބަސްބަސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި “އަނިޔާވެރި ހައްދުފަހަނައެޅިމީހުން” ނޫނީ “ޓެރަރިސްޓުން” ފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި މުޖާހިދުންގެ އަމާޒަކީ އިސްލާމީ “ޚިލާފަތެއް” ޤާއިމް ކުރުމަށޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި “ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށޭ” ބަޔާންކުރުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.[2] ވޮޝިންޓަނުގެ ބްރޫކިންގްސް އިންސްޓިޓިއުޝަނުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މާހިރެއް ކަމުގައިވާ ޕީޓާ ސިނގާރ ބުނާގޮތުން، މުޖާހިދުން ބޭނުން ކުރާ ބަސްތައް ބޭނުން ކުރުމުން “މިއީ ދީނީ ހަނގުރާމައެއްކަމުގެ ފިކުރު އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެއެވެ.” އެހެންކަމުން އެމެރިކާއިންވަނީ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި ޚަބަރުފަތުރާ ތަފާތު މީޑީއާތަކަށް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން މިފަދަ ބަސްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. މީގެ އެއްމިޘާލަކީ ދިވެހި މީޑިއާގައި ބޭނުން ކުރެވެމުން ދިޔަ “ފިދާއީ ޙަމަލާ” ގެ ބަދަލުގައި “އަމިއްލައަށް މަރުވެގެން ދެވޭ ޙަމަލާ” މިފަދައިން (ކުއްޓި) ނަޝީދުގެ މިނިސްޓަރުކަމުގެ ދައުރުން ފެށިގެން ބަދަލުކުޅައުމެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ބެހެވުނު އިންޓާރނަލް މެމޯގައިވާގޮތުން “އެއީ އެފަދަ ލަފްޡުތައް ބޭނުން ކުރުމުން އެއަށް (ފިދާއީ ޙަމަލާއަށް) ރަޙުމް އުފެދޭތީ” ކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ. ޢަޖައިބެކެވެ! ފަލަސްތީނުގައި ދެވޭ ފިދާއީ ޙަމަލާއަކަށް ނުރުހޭނޭ ދިވެއްސެއް މަދުވާނޭ އިރު، މިމަދުބައިގަނޑުން ބޮޑު ބައިގަނޑުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު މިފޯރުވަނީ ކޮންފަދަ ޚުދުމުޚްތާރީއާއި އެކުގަހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ! ބޭނުން ވަނީ އައު ޖީލުތަކުގެ ފިކުރިއްޔާތުގައި އިސްލާމީ ޖިހާދާއި މުޖާހިދުންނަށް ނަފުރަތު އުފެއްދުމެވެ. އެވެރިންނަށް ވާނޭ ނަމަ ފަލަސްތީނަށްވެސް ބަސްބުނެ އިޒްރާއީލަށް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރީހެވެ. (އަދި މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް މިބައިމީހުން މިހާރުވެސް އެބަ މަސައްކަތްކުރެއެވެ.) އެހެނަސް އަދި އެވަގުތު ނުޖެހެއެވެ. އަދި އިންޝާﷲ ނުވެސް ޖެހޭނެއެވެ!

އޭ ޣައްދާރުންނޭވެ! ކަނުލާ އަޑުއަހާށެވެ! ޝަހީދުކަމާއި މުއުމިނުކަމީ ކަލޭމެންގެ އަތުގައި ﷲ ލައްވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ މުނާފިޤެއްގެ ނުރުހުމަކުން އެކަމަށް ބަދަލެއްވެސް ނައަންނާނެތެވެ. އުސާމާއަކީ މުޖާހިދެކެވެ. މުސްލިމުންގެ ލީޑަރެކެވެ. އަދި އަވަހާރަވީ ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ރުޅީގައި ހަލާކުވާށެވެ. އަދި އީމާންކަމާއި ތަޤްވާވެރިކަމުގެ ދަޅަތައް ފިޔަވައި އެއްޗެއް މަރުވެ ހަލާކެއްނުވެއެވެ. ﷲ އެގޮތުގައި ކަލޭމެން ކުނިކުރައްވައި ވަސްނުބައިކުރައްވާށިއެވެ.

¢يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ£
“އެއުރެން އެދެނީ ﷲގ ނޫރުފުޅު އެއުރެންގެ އަނގަތަކުން ނިއްވާލުމަށެވެ. އެހެނަސް ﷲ، އެއިލާހުގެ ނޫރުފުޅު ފުރިހަމަކުރައްވާނެތެވެ. އެއީ ކާފަރުން (ކިތައްމެ) ނުރުހުނެއްކަމަކުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.”

އޭފަހެ މުނާފިޤުންތަކާ! އުސާމާގެ ޤަތުލަކީ ނިކަމެތިކަމެއްނޫނެވެ. ނިކަމެތީ ކަލޭމެންފަދައިން އަޅުވެތިކަމުގެ ޙަޔާތެއްގައި ރަނޑުކަމާއިއެކު އެދުމަތީ މަރުވުމެވެ. ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ، މިހިރީ ޝަހީދުންގެ ސައްޔިދު، ޙަމްޒާ ބުނު ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބެވެ: މިމަތިވެރި، ހިތްވަރުގަދަ، ޖެހިލުންކުޑަ، ވަރުގަދަވެގެންވާ ބަޠަލަކީ އުޙުދުގެ ދުވަހު ﷲގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ އަތްޕުޅު ދެމެދުގައި ދެކަނޑިކޮޅާއިއެކު ހަނގުރާމަކުރައްވަމުން ގެންދެވި ސިންގާއެވެ. އާއެކެވެ. މިއީ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)ގެ ސިންގާއެވެ! މިހިއްވަރުގަދަ، ޝަރަފުވެރި ބަޠަލު، އެދުވަހު ހަބަށީ އަޅެއްގެ އަތުން ޤަތުލުވެ ޝަހީދުވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެއީ ބަނޑުފަޅައި އޭނާގެ ގޮހޮރުކޮޅު ބޭރުކުރެއްވި، މޭގަނޑުނަގައި، އޭގައި ކާފަރު ނަޖިސް އަންހެނެއްގެ ދަތް އެޅިފައިވާ ޙާލެވެ.[3] އެހެނަސް އެއީ ޖަންނަތުގެ ޝަހީދުންގެ ވެރިޔާކަމަށް ﷲ ގެ ރަސޫލާ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވިއެވެ. އާއެކެވެ. އަހަރެމެން ޤަތުލުވާގޮތަކާއިމެދު އަހަރެމެންނެއް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަމެވެ. އެއީ އެޤަތުލަކީ ﷲ އަށްޓަކައި ވެވޭއެއްޗެއްނަމައެވެ.

ޙަމްޒާ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ ހަށިކޮޅަށް ބައްލަވައި، ﷲގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: “ޞަފިއްޔާގެ ހިތާމުކުރުމަށްޓަކައި މެނުވީ، އެޙާލުގައި ވަލުޖަނަވާރާއި ވަލު ދޫނީގެ ބަނޑުން (ޤިޔާމަތްދުވަހުން) ﷲ އެކަލޭގެފާނު މަޙްޝަރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ދޫކުރެއްވީމުއެވެ.” ޙަމްޒާ ވަޅުލެވުނެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ޤަބުރުކޮޅެއްވެސް ވިއެވެ. އެހެނަސް ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެޙަދީޘްފުޅުގައިވާފަދައިން، މިއަދުގެ ސިންގާ އުސާމާ ކަނޑުގެ މަސްތަކާއި ހައިވާނުތަކުގެ ބަނޑުން ﷲ މަޙްޝަރުކުރައްވާނެތެވެ. އަދި އެއިލާހު އެކަމާއި މެދު ސުވާލު ދަންނަވައިފިނަމަ އަހަރެމެން ބުނާނެވެ: ޔާރައްބީ އިބަ އިލާހަށްޓަކައި… ޔާ ރައްބީ އިބަ އިލާހަށްޓަކައެވެ… މިތިބަ މުނާފިޤުން އެކަން ދޮގުކުރިނަމަވެސް މެއެވެ.

¢وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ£
“އަދި ޢިއްޒަތް ވަނީ ﷲ އާއި، އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އާއި މުއުމިނުތަކުންގެ މައްޗަށެވެ. އެހެނަސް މުނާފިޤުންނަކަށް (އެކަމެއް) ނޭނގެއެވެ.”

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
والحمد لله رب العالمين.

_______________________________
  1. އެމެރިކާގެ ދުނިޔޭގެ ރިޕޯރޓް 2007
  2. ../../../../../www.investigativeproject.org/documents/misc/127.pdf
  3. މިއީ ހިންދު އެވެ. ނަޖިހޭ ބުނެވިފައިއެވަނީ އެވަގުތުގެ ޙާލަތުގައި ހުންނެވި ކާފަރު ކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެކަމަނާ ފަހުން އިސްލާމްވެވަޑައިގެން، ﷲގެ މަގުގައި އެތައްޖިހާދުތަކެއްގައިވެސް ބައިވެރިވެލެއްވި. ﷲ އެކަމަނާއަށް ރުއްސުންލައްވާށިއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ކާކުތަ އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމައިގެން މިއުޅެނީ. މީޑިއާ ދޯ؟ ޝޭޚު އުސާމާ އަކީ މުޖާހިދުންގެ ބާނީއެއް. އެއީ ތޯތޯ މީހެއް ނޫންކަން ދަންނާނެ ކާފަރުންވެސް.

    1. ޝެއިޚް އަލްބާނީ، އިބްނި ބާޒު، އުޘައިމީން (ރަޙިމަހުﷲ) މި ހުރިހާ އިލްމުވެރިންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަނެގަނެގެން ތިއުޅެނީ. ދަންނަ މީހުންނާ ނުދަންނަ މީހުން ހަމަހަމައެއް ނުވާނެ . ބަލާ އޮޅުން ފިލުވާ ފުރަތަމަ. ޖިހާދަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރަން އޮންނަ ކަމެއް ނޫން.

      1. ތިބުނި ދެތިން ޢިލްމުވެރިންނާއި، މަޝްހޫރު އެތަކެއް ޢިލްމުވެރިންނެއް އެއްބަސްވެ ދީފައިވާ ފަތުވާއެއް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޢައްޒާމް ރަހިމަހުއްﷲ ގެ “އީމާން ކަމަށްފަހު އެއްނެމެ އިސްވެގެންވާ ވާޖިބު – އަރައިގަނެފައިވާ ޢަދުއްވު ފަހަތައްޖެއްސުން” ނުވަތަ “މުސްލިމުންގެ ބިންތަކުގެ ދިފާޢު އަށްޓަކައި” الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان މިފޮތް އަދި އޭގައިވާ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އެއްބަސްވުން ކިޔާލާ، އަޅާ ، ވާނުވާ އެނގިދާނެ، ނަމެއްގެނެސް މިއޭ އެޔޭ ބުންޔަށް އެއީ ހަޤީޤަތެއްނޫން، މިއޮތީ ސާފުކޮށް އެގެން އެމީހުންގެވެސް މިނިވަން ރައުޔު

  2. ތިހެން ފިކުރު އަޅުދާސްކޮށްގެން ހުއްޓާ މިއުއްމަތުގެ ލީޑަރުންނާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ފުންނާބު އުސް ޖީލުތައް އެހެރަ އިސްލާމީ ދައުލަތުހަދައިން ﷲގެ ސަރީއަތް ތަންފީޒުކޮށްލަނީ މިބިންމަތީ،،،، ދެން ލަލަލާ…. ހައްގު ބާތިލުގެ މައްޗަށް އަބަދުވެސް ގަދަވާނެ.