ނުޞަައިރީންނަށް ވާގިވެރިވެ މުރުތައްދުވި މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

ޙައްދު ތަންފީޛުކުރެވެނީ
ޙައްދު ތަންފީޛުކުރެވެނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތަކީ ﷲގެ ރައްބުވަންތަކަމަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވާ، އެއިލާހުގެ އިލާހުވަންތަކަން ޤަބޫލުކޮށް ބިންމަތީގައި ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަޥްލަތެކެވެ. ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ޙަލަބުގެ މަގުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ، ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްލާމްކަން ދޫކޮށް މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކުރެވުނު މަންޒަރެވެ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ދެކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރުމަށްފަހު، މޫނު ބަނދެފައިވާ މީހާގެ ބޯ ކަނޑާލެވުނީ ޖައްލާދުގެ އަތުގައި އޮތް ތިން ފޫޓެއްހާ ދިގު ވަރުގަދަ ބޮޑު ވަޅިއަކުންނެވެ.

¢وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ£
[އަދި ޢިއްޒަތްވަނީ ﷲ އަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށާއި އަދި މުއުމިނުންނަށެވެ. އެހެނަސް، މުނާފިޤުން އެކަމެއް ނުދަނެއެވެ.]( سورة المنافقون:8)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....