ވިލާޔަތުލް ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް މުރުތައްދުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއްދީފި

މުސްލިމު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއް - ފައިލް ފޮޓޯ
މުސްލިމު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއް – ފައިލް ފޮޓޯ

ކުރީގެ ލީބިޔާގެ ސަރަޙައްދެއްގޮތުގައި އޮތް، ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމުގައިވާ ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް، ލީބިޔާގެ މުރުތައްދު ސަރުކާރުން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ދަރްނާގައި ހުންނަ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ދިން ޙަމަލާގައި އެތަނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަކަށް ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުންް ހާމަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، ޚިލާފަތުން ހާމަކުރާގޮތުގައި މި ޙަމަލާތަކުގައި އެއްެވެސް މުސްލިމު ފުލުހަކަށް އަދި އެނޫންވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެވެއެވެ. އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲ އަށެވެ.

ރައްކާތެރިކަމަކީ ﷲ ދެއްވާއެއްޗެއްކަން މިފަދަ ކަންކަމުން ހާމަވެއެވެ. އަދި ﷲގެ މަދަދުގެ ޔަޤީންކަން ލިބެނީ މި ކަންކަން ލޮލުން ފެނި އަތުން ހިފުމަށް އެތަންތަނަށް ހިޖުރަކޮށް ﷲގެ ޝަރުޢު ތަންފީޛުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށެވެެ. ޠާޣޫތުންގެ ކުފުރު ސަރުކާރުތަކުގެ ދިފާޢުގައި ޔުނިފޯމާއި ތަރިތަކާއި ބެޖުތައް ޖަހައިގެން ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންދާ މުރުތައްދުންނަކަށް ނޫނެވެ. މުރުތައްދު ފުލުހުންގެ ޞަފަތަކުން ނުކުމެ މުސްލިމު ފުލުހުންނާއި ގުޅެންދާން ނޭދޭ ފުހުހެއްގެ އިސްލާމްކަމެއްވޭތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮށްލާށެވެ. ކާފަރުންގެ ޘަނާ އިއްވޭ މުރުތައްދެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ މަރުވުންތޯ ނޫނީ އެމީހުންގެ ޢަދުއްވެއްގެ ގޮތުގައި ﷲގެ މަގުގައި ﷲއާއި ރަސޫލާ ؛ ގެ ދިފާޢުގައި ނަފްސު ޤުރުބާންކޮށް ޝަހީދުންވުންތޯ އޮތް ގޮތަކީ އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮށްލާށެވެ.

¢الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا£
[އީމާންވީމީހުން ހަނގުރާމަކުރަނީ ﷲގެ މަގުގައެވެ. އަދި ކާފިރުވީމީހުން ހަނގުރާމަކުރަނީ ޠާޣޫތުގެ މަގުގައެވެ. ފަހެ، ޝައިޠާނާގެ އެކުވެރި ވާގިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާގެ ކެހިވެރިކަންވަނީ ނިކަމެތިވެގެންނެވެ.] ( سورة النساء:76)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....