ތާދިފް އަވަށުގައި ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާ އަރުވަނީ
ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާ އަރުވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި، ކަންކަން ދީނީގޮތުން ހަނދުމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ތާދިފް އަވަށުގައި ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކޭމްޕުގެ މަންޒަރުތަކެއް ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ މީޑިއާއިން ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. އެކި ޢުމުރުފުރައިގެ މުސްލިމުން މި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ﷲގެ މިންވަރުފުޅުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްްކުރަން ތިބި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ.

މި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވީ ފަރާތްތަކަށް މެޓާ ހަދިޔާ ކުރެވޭ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ތުއްތުކުދިންގެ އަޑުން މަދަޙަ ކިޔުއްވުންވެސް އޮތެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ކުޑަކުދިންނަށް އެކި ވައްތަރުގެ ހަދިޔާތައް ބަހައިހެދިއެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އެދެނީ އިސްލާމީ ރިވެތި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ދަރިން ބޮޑެތިވެގެން އައުމަށެވެ. އެގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މިފަދަ އެތައް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޚިލާފަތުގެ އެކިތަންތާނގައި ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އަހަރެމެންގެ ދުޢާއަކީ މިކަންކަމުން އުއްމަތަށް ހެޔޮ ނަތީޖާއެއް ލިބުމުގެ ހެޔޮ ތަޥްފީޤް ﷲ ދެއްވެވުމެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....