ވިލާޔަތު ނައިނަވާ: މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބުއިންތަކެއް އަތުލައި ނައްތާލައިފި

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފުޅިތައް އޮއްސަނީ
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބުއިންތައް އޮއްސަނީ

ކާބޯތަކެއްޗަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަލާކުވާ ޛާތުގެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. އެގޮތުން ތައްޔާރީ ކާނާއާއި ބުއިމަކީވެސް އޭގައި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚެއް ލަފާކޮށްފައި ލިޔެފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގައި މީހުން ކައިބޮއެ އުޅެނީ މުއްދަތަކަށް ނުބަލައި ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތިކަމަށް ބަޔަކަށް ޤަބޫލުކުރެވުނަސް އެއީ ކުށް ހީއެކެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ އަލްޙިސްބާއިން މިފަދަ ކަންކަން އަބަދުވެސް ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. ވިލާޔަތު ނައިނަވާއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ގިނަ ޢަދެއްގެ ބުއިންތަކެއް ހިފަހައްޓައި، އެތަކެތި ވިއްކުން މަނާކޮށް ހުސްކުރާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ފޮޓޯތައްވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ.

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ދިރިއުޅުމަށްދާ މީހުންނަށް އެހެން ބިންތަކުގައިވެސް ދިރިއުޅޭ އުޞޫލުން ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ތަފާތަކީ އެތަނުގައި ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ހަވާނަފްސަށް ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކާއި ޤާނޫނުތަކެއް ނޫންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ތިމާއަށް ހުއްދަކޮށް މަނާކުރާ ކަންކަމަށް ކުޑަވެސް ނުރުހުންތެރިކަމެއް ނުވާ މީހެއްނަމަ، އެތަނުގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމާއިމެދަކު ދެބަސްވާންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....