ގްރޫޕު ވައްކަމެއްކުރި އެންމެންގެ އަތް ކަނޑައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

އަތްކެނޑުމަށްޓަކައި ބޮޑުވަޅި ވިއްދާލެވިފައި
އަތްކެނޑުމަށްޓަކައި ބޮޑުވަޅި ވިއްދާލެވިފައި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި ގްރޫޕް ވައްކަމެއްގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ ނިޞާބު ހަމަވުމުން އަތް ކެނޑުމުގެ ޙައްދު ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. މި ގްރޫޕް ވައްކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 3 މީހެކެވެ. އެމީހުންގެ އަތް ކެނޑުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުން ޝަރުޢީ ޙުކުމުގެ ބަޔާން އިއްވުން އޮތެވެ.

ޙައްދު ތަންފީޛުކުރާ މަންޒަރު ބެލުމަށްޓަކައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްވެފައި އޮތެވެ. ވަގުންގެ އަތްތައް ކެނޑުމަށްފަހު ވަގުތީ ފަރުވާ ދިނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޚާއްޞާ ފަރުވާ އަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވައްކަންކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޙަރާމްކަމެކެވެ. ވައްކަންކުރި މީހާ ނެގި އެއްޗަކީ އަގެއްހުރި ނިޞާބު ހަމަވާ އެއްޗެއްނަމަ، އޭނާގެ އަތް ބުރިކުރަންޖެހެއެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

¢وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ£
[ވައްކަންކުރާ ފިރިހެނާއާއި، ވައްކަންކުރާ އަންހެނާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ކަލޭމެން އެ ދެމީހުންގެ އަތްތައް ބުރިކުރާށެވެ! (އެއީ) އެ ދެ މީހުން ކުޅަކަންތަކުގެ ޖަޒާއަކަށް، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢިބްރަތްތެރި ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ﷲ އީ، ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ޙިކްމަތްވަންތަ އިލާހެވެ.](المائدة:38)
އިސްލާމީ ޝަރުޢީ މަޙްކަމާއިން ދޭ ލިޔުން، ގާޟީގެ ނަމާއިއެކު
އިސްލާމީ ޝަރުޢީ މަޙްކަމާއިން ދޭ ލިޔުން، ގާޟީގެ ނަމާއިއެކު

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ބައެއް ދިވެހިން ބުނާތީ އަޑުއިވޭ އިސްލާމިކް ސްެޓޭޓްއިން ފުޓްބޯޅަކުޅުނަސް ބޯކަނޑައޭ ، އެއީ ހަމަ އެކަން ހިނގާގޮތްތޯ؟

    1. ފުޓްބޯޅަކުޅެނިކޮށްވެސް އިސްލާމީ ދައުލަތާއި އިދިކޮޅަށް ޖާސޫސުކުރާ މުރުތައްދަކު ފެނިޖެނަމަ އޭނާގެ ބޯކެނޑޭނެ، އެކަމު އޭނާގެ ބޯއެކެނޑެނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނީމަކާނޫން އެހެނަސް ޖާސޫސްކުރުމުގެ ހައްދެއްގެ ގޮތުން. ސާފުވެއްޖެކަމަށްހީކުރަން

  2. އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރެއްވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއްވެސް އެއްވެސްމީހަކަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހިތްވަރުނެތިއްޔާ އިސްލާމީ ޤަވްމެއްގެ ވަލިއްޔުލްޢަމްރުގެ މަޤާމުގައި ނުހުންނާނީ.

  3. ތިތަނަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެހި ކުއްޖަކު އުސްއިމާރާތެއްގެ މަތިން ވައްޓާލާ މަރާލިވާހަކަ ރާއްޖޭގެދިމަ ދިމާގަ ކިޔާތީ އަޑުއިވޭ ، އެެއީ ދިވެއްސެއްތޯޯ؟ ކޮން ރަށެއްގެ ކާކުތޯ؟ ވައްޓާލާމަރަން ޖެހުނީ ކޮންކުށެެއް ކުރީމަތޯ؟

    1. ތަނަކުން މީހަކު ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނުނެށީމަ ރަނގަޅުވާނެ. ފާހިޝް ޚަބަރުތަކާއި މުރުތަދުންގެ ޚަބަރުތަކާއި މުޝްރިކުންގެ ޚަބަރުތައް މަތިވެރިކޮށްގެން ގެންނަ މީޑިއާތަކުން ދަށްކާނީ ކޮޅެށް މެދެއް ބެލުމެއްނެތް ވާހަކަ. އެއީ ހަޤީޤަތަަކަށް ވިޔަސް ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ މީހަކަށް އެމީހަކު ކުރި ކުށަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހައްޤު އަދަބު ލިބޭނެ.

  4. ދިވެއްސަކަސް އިނގިރޭސިއަކަސް ޚިލާފަތުން އެމީހަކަށް އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ހައްދު ގާއިމް ކުރާނެ. ކާފަރުންނަށް މިކަންކަން އާކަމަކަށް ވާނެ. އެއީ މައްސަލައެއްނޫން.